درباره ما

این طرح در جلسه 25 مرداد 1393 به تایید نمایندگان گرایشات حاضر رسید
طرح پیشنهادی برای چارچوب سیاسی فعالیت مشترک گرایشات انقلابی برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران
این طرح بعنوان طرحی مقدماتی برای آغاز فعالیت مشترک گرایشات حاضر تهیه گشته و به هیچ عنوان بمثابه برنامه ای قطعی نبوده و همواره قابل اصلاح و پذیرای مفاد تکمیلی می باشد.
1- نظام حاکم بر جهان امروزی نظام سرمایه داری جهانی است که در سراسر جهان و ایران به دو اردوگاه متخاصم پرولتاریا و بورژازی تقسیم شده و در مقابل یکدیگر قرار داده است.
2- در تداوم این نظام، سرمایه داری بر استثمار بخش اعظم جامعه، یعنی کارگران و زحمتکشان توسط تعداد کم شمار صاحبان سرمایه، بر تشدید هر چه بیشتر اختلافات طبقاتی، بر از خود بیگانگی گسترده آحاد جامعه، بر تهدید آشکار سلامت محیط زیست در ابعادی هر دم سهمگین تر، بر مبادله نابرابر و تبعیض گسترده علیه کشورهای فقیر توسط کشورهای غنی و پر قدرت استوار است. نظام سرمایه داری در راستای تناقضات و تضادهای ذاتی و لاینحل خود مدام خود را با بحرانهای کوچک و بزرگ( کشوری، منطقه ای و جهانی ) رو در رو می یابد و در هر بحران ضمن بیکار سازی گسترده آحاد کارگران و زحمتکشان، تهاجمی گسترده به سطح معیشت و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان سازمان می دهد.
3- بورژوازی این نظام و روابط و مناسبات موجود را از طریق اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت های سرمایه داری در سراسر جهان به پرولتاریا تحمیل کرده و از آنجایی که این نظام بر مبنای تولید اجتماعی از یکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند و محصول تولید از طرف دیگر، قرار دارد، حامل تضادی است که نیروهای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط تولیدی قرار داده و نهایتا به فروپاشی آن خواهد انجامید. پرولتاریای جهانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی سیادت و آغاز ساختن بنای سوسیالیسم برای دستیابی به نظام کمونیستی ندارد.
4- طبقه پرولتاریا تنها نیروی اجتماعی است که قابلیت پیشبرد انقلاب جهانی برای انهدام نظام سرمایه داری و ارائه بدیل سوسیالیستی را دارا می باشد. این طبقه برای پیشبرد این مبارزه و ارائه بدیل خود به جامعه بشری نیاز به تشکیل بین الملل انقلابی دارد که بیانگر منافع طبقاتی او بوده و با متشکل کردن قشر پیشتاز آن راهنما و رهبر مبارزات طبقه کارگر و متحدین آن باشد.
5 – ما، بمثابه بخشی از فعالان سوسیالیست انقلابی طبقه کارگر، وظیفه خود می دانیم تا فورا پروسه تشکیل این حزب در جامعه ایران و سازماندهی طبقه کارگر را برای تدارک انقلاب سوسیالیستی و رساندن به اهداف و تامین منافع اش آغاز کنیم.
6- اولین قدم برای ساختمان سوسیالیسم انهدام ماشین دولت ( STATE) سرمایه داری و تشکیل دولت ( STATE) و نظام شورایی برای اعمال دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا می باشد.
7- در این راه، ما با کلیه راه حل های سرمایه داری، خصوصی و دولتی، و راه حل های میانه سوسیال دمکراسی، و استقرار حکومت های موتلفه “دمکراسی نوین” و دیکتاتوری حزبی، یا هر گونه حکومت و نظامی که به انحاء مختلف تداوم حضور بورژوازی، بمثابه یک طبقه متشکل را در حاکمیت سیاسی و اقتصادی جامعه میسر و توجیه میکند، مرزبندی داشته و مبارزه می کنیم.

 

آیین نامه اجرایی همکاری در کمیته ها

ماده 1 – این نوشته سند مورد توافق افراد و گروهای است که خود با شرکت جمعی در مباحثات تهیه و با توافق جمعی مصوب کرده اند و توافق دارند که هرگز بحث در مورد تغییر ، ترمیم یا افزودن یا حذف کردن در آن بسته نخواهد بود اما تا هر زمانی که متن جدیدی از آن تهیه نشده است در قبال متن موجود متعهد می شوند مفاد توافق نامه فوق را در رابطه با فعالیت های خود ازجمله :
1- ورود به جمع و فعالیت در آن،
2- فعالیت در کارهای عملی مشترک ،
3- پیش برد بحث های تئوریکی جهت مشخص کردن اشتراکات ، اختلافات و نتیجه گیری برای ساختن حزب ،
4- خروج از جمع را
رعایت کرده و تابع ساختارهای تعریف شده سند فوق باشند.
تبصره یک – پیشنهاد ، انتقاد و بحث در رابطه جزئیات یا کلیات این توافق نامه برای تمامی اعضا چه جدید و چه قدیم و در هر سمتی که باشند حقی است کاملا” برابر.
ماده 2- ورود و خروج از این جمع آزادانه و داوطلبانه است اما اعضا پس از ورود باید تابع مواد مختلف این توافق نامه باشند و در تقسیم کارهای موظف به انجام کارهای هستند که در جلسات و یا ارگان های که در آینده ساخته خواهند شد کار های را عهده دار شوند و در قبال مسئولیت های پذیرفته شده پاسخگو باشند.
تبصره یک – شرایط عضویت ، تقسیم کارها و مسئولیت ها ، طریقه و سبک انجام وظایف توسط جمع تنظیم و توافق نهایی اعضا لازم الاجرا به عنوان بخشی از توافق نامه به این متن اضافه خواهد شد.
تبصره 2 – خروج از جمع حقی است کاملا” آزاد و پذیرفته شده تنها لازم است خارج شونده بصورت مختصر و مفید با بیان دلایل خود، خروجش را اعلام نماید، و جمع موظف است دلایل اعلام شده را بررسی و جواب قانع کننده ای را رو به عموم اعلام کنند.
ماده 3 – جمع فوق جهت ایجاد بستری تشکیل می شود که از طریق بستر فوق بتوان شرایطی را برای اقدام به ساختن حزب طبقه کارگر آماده کرد و سپس اقدام به ایجاد حزب مورد نظر توسط جمع فوق نمود.
ماده 4- ما اعضا جهت حل یا به نتیجه رساندن اختلافات و بحث های تئوریک متعهد می شویم عملا” دست در دست هم زمینه و شرایط و امکانات ممکن و لازم را برای بیان و انتشار گسترده نظرات خود و دیگر رفقا و بحث و نقد آنها را در حوزه مبارزات تئوریک موازی با فعالیت های مشترک عملی به پیش ببریم ، و از هر گونه ایجاد سد و مانع، سانسور، تغییر و تحریف و جلو گیری از طرح شدن نظرات رفقا خود اجتناب کرده و مانع ارتکاب چنین خطاهای توسط دیگر افراد شویم.( متعهد می گردیم حق بیان تمامی اعضا را بدون هیچ گونه شرط و شروط رعایت کنیم و موظف هستیم بستر و زمینه های امکان بیان نظرات و انتقادات در موارد اشتراکات و اختلافات یکدیگر کوشا باشیم)
تبصره 1 – عدم پای بندی و عدم اجرای این تعهدات تخلف از توافق و تخطی از وظایف محسوب می گردد.
تبصره 2 – با توجه به اینکه می دانیم در بحث های تئوریک برحورد های مخالف و نقد های برنده یا در مواردی اشتباه علیه نظرات ما وجود خواهد داشت ، اما ما متعهد می شویم بحث های تئوریک را به عنوان دشمنی قلمداد نکنیم و نتایج اختلافات نظری را در عرصه های فعالیت عملی مشترک دخالت ندهیم و با دقت و صبر انقلابی بحث ها را در حوزه تئوریک و فعالیت عملی را در حوزه های نقاط مشترک موازی پیش ببریم.
ماده 5- همه ی ما بطور صد در صد به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از ما چه به صورت فردی و چه بصورت گروهی توان انجام وظایف پیش روی خود را نداریم ، در نتیجه جمع شدن دورهم و اقدام عملی به کارهای مشترک را تنها راه دست یابی به نیاز های مبارزاتی خود و خروج از بن بست کنونی ، حل بحران هویت برای خود و تمامی جنبش سوسیالیستی – کارگری می دانیم .
ماده 6 – ما برای دست یابی به امکان همرزمی بیشتر فعلا” در دو عرصه به صورت موازی اقدام به همکاری می کنیم دو عرصه فوق عبارتند از :
الف – سازمانیابی خود و سازماندهی نیروهای مبارز در جهت فعالیت مشترک حول محور اهداف فعلا” مشترک ، که لیست اهداف و نقاط مشترک و سبک و چهارچوب فعالیت مشترک توسط اعضا تنظیم و در متن و پی این سند تدوین خواهند شد .
ب – بحث و تبادل نظر در مورد تئوریهای اساسی و پایه ای در جهت آماده شدن برای ایجاد حزب موازی با فعالیت مشترک در اهداف مشترک انجام خواهد شد .
ماده 7 – برای دست یابی به اهداف خود از سه ابزار استفاده خواهیم کرد :

1- تشکیل کمیته سازمانده
2- بولتن داخلی
3- بولتن یا نشریه ی رو به عموم
4- تارنما
تبصره 1- افزایش ابزار های فوق بستگی به امکانات و تشخیص جمعی دارد.
ماده 8- مسئولیت کارهای عملی در بولتن ، نشریه و تارنما به عهده کمیته با نام کمیته نشریه یا هیات تحریریه خواهد بود که از میان اعضای داوطلب یا پیشنهاد رفقای عضو که بر مبنای تشخیص توانایی رفقا خواهد بود ولی پس از قبول مسئولیت بدون توجیه داوطلبی موظف به انجام وظایف و مسئول پاسخگویی طبق آیین نامه ای که اعضا تدوین خواهد کرد، هستند.
ماده 9 – انتخاب یا انتصاب داوطلبی برای عضویت در کمیته نشریه ( هیات تحریریه ) یا در کمیته سازمانده یا بر کناری اعضای آنها تابع مدت زمان مشخصی نیست،بلکه می تواند از طریق اعلام خود شخص یا رفیق دیگری برای عضویت یا عدم عضویت در ارگانهای فوق جای گزین شوند.
ماده 10 – هر کدام از اعضا موظف هستند در تقسیم کار قرار گرفته و وظایفی را در حوزه عملی به عهده بگیرد.
ماده 11- حقوق فراکسیونی برسمیت شناخته می شود و کلیه اعضا موظف به رعایت حق تشکیل فراکسیون هستند و باید شرایطی را ایجاد کرد که همه فراکسیون ها یا افراد از موقعیت و تسهیلات جمع بتوانند استفاده برابر بکنند.
ماده 12 – خروج یا انشعاب را حق غیر قابل انکارهر گروه ، فراکسیون یا فرد دانسته و چنین حقی را برسمیت می شناسیم.
ماده 13 – پس از به نتیجه رسیدن مباحثات نظری که با ممکن بودن تشکیل کنگره برای اعلام ساخته شدن حزب همزمان خواهد بود در صورتی که تجمع حول یک برنامه ممکن نباشد می توان بیش از یک برنامه که هر کدام توسط جناحی یا فراکسیونی از اعضا تهیه شده است به کنگره ارایه داد.
ماده 14 – ما اختلافات خود را برسمیت می شناسیم و به فکر تدوین لیست اختلافات و اشتراکات هستیم تا بتوانیم آگاهانه عرصه های که عملا” می توانیم فعالیت مشترک پیش ببریم را مشخص کرده اقدام به فعالیت کنیم.
ماده 15 – علی رغم اینکه قبول داریم تمامی گروه های موجود در رسیدن به اهداف کارگری – سوسیالیستی نا توان هستند ولی ما موجودیت انها را برسمیت می شناسیم و لازم می دانیم هر کدام از گروههای که قبول عضویت می کنند بخشی از تسهیلات موجود خود را در اختیار این جمع بگذارند.
ماده 16- موظف هستیم در تقسیم کار افرادی را برای گروههای تخصصی جهت ایجاد رابطه با کارگران فعال در داخل تشکیل بدهیم.
ماده 17 – هر کدام از کمیته ها بر اساس موارد بیان شده در این سند بین اعضای خود تقسیم کار خواهند کرد و هر کدام از اعضا طبق مسئولیت خود در مقابل کمیته پاسخگو به کمیته خواهد بود.
ماده 18 – کمیته ها موظفند جلسات منظمی بر گزار نمایند در رابطه با مشکلات ، پیشنهادات ، اسناد توافقی ، اخبار و جریانات اطراف خود ، مسائل روز کارگران و مردم مباحثه کنند و رفقای مسئول هسته ها کمیته ها هر 6 ماه یک بار بیلان کاری ارایه کنند .
ماده 19 – یکی از وظایف مهم رفقا در کمیته ها کادر سازی و همانند سازی است که در این راه باید از تجربیات گرانبها احزاب پر توان صده قبلی استفاده نمایند.
ماده 20 – ساختار پذیرفته شده برای سازماندهی و ایجاد هسته ها مبنای اصول غیر متمرکز است ( عدم تمرکز، عدم تداخل وعدم تسری اطلاعات) برخی از مواردی که در این رابطه لازم هستند عبارتند از :
1- استقلال فعالیت هسته های مخفی از جهت تدارکات و مالیه
2- ایجاد تشکل های توده ای ، ارتباط با عناصر پیش رو ، شناختن اشکال مبارزاتی – مطالباتی متنوع
3- سازماندهی هسته ها توسط خودشان
4- تنظیم نحوه ، زمان ، مکان بر گزاری جلسات هسته ها توسط خودشان
5- نحوه ارتباط و استفاده شامل ، قرار ها، استفاده از اینترنت ، موبایل ، و دیگر وسائل
6- داشتن جاساز و محمل سازی و داشتن آمادگی برای بازجویی ها
7- هیچ گونه ارتباط عرضی بین هسته ها نباید باشد.
ماده 21 – نشریه ما باید به هر طریق ممکن باید با بدنه کارگری – روشنفکری داخل کشور ارتباط زنده داشته باشد بدین منظور قبل از انتشار هم نظری با تشکل ها ، محافل و فعالین داخلی کارگری – سوسیالیستی ضرورت حیاطی دارد.
ماده 22 – مطالب نشریه باید جواب گویی نیاز های عملی و تئوریکی مبارزه طبقاتی و سیاسی جاری داخل کشور باشد.
ماده 23 – وظیفه ما ضمن کادر سازی و سازماندهی هسته ها و کمیته های مخفی – انقلاب در داخل بر قراری ارتباط انترناسیونالیستی با نیروهای سوسیالیستی – کارگری دیگر کشور ها بخصوص در وحله اول کشور های همسایه ایران است.
ماده 24 – نشریه را به دو بخش تقسیم میکنیم یک بخش مختص به مباحث حزب باشد و بخش دیگر مربوط به فعالیت و مبارزات روز مره کارگران ، فعالین کارگری ، تشکل ها ، هسته ها ، بحث های سیاسی ، اخبار و تحلیل ها و… باشد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *