آیین نامه داخلی

images (1)آیین نامه داخلی

آیین نامه اجرائی همکاری در کمیته ها

متن پیشنهادی آئین نامه زیر در مرداد ماه ۱۳۹۳ طی جلساتی توسط اعضای جمع قدم اول مورد بررسی و تصویب قرار گرفت سپس در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۴ توسط اعضا مورد باز بینی قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شده و به تصویب شرکت کنندگان در جلسه رسید .آیین نامه اجرایی جمع قدم اول با تغییرات اعمال شده در زیر ارایه می گردد :
ماده ۱- با توجه به اینکه ارایه گزارش از انجام وظایف و مسئولیت ها به عهده گرفته شده یا انجام کارهای خود تعیین کرده وهمچنین پردازش گزارش های دریافتی جهت مطالعه و بازخورد نتایج آنها برای درک درست شرایط و تحلیل مشخص از شرایط مشخص از اصول اساسی و پایه ی و ضروری سازماندهی و سازمان یابی انقلابی است :
بنابراین رفقای عضو موظف هستند در شروع هر جلسه ای موارد مربوط به آن جلسه و وظایف و مسئولیت های پذیرفته شده ای که انجام شده یا نشده ی خود و تاثیرات و نتایج اقدامات را طی گزارشی ارایه نمایند.
تبصره ۱ – ارایه گزارش از وظایف و مسئولیت های اجتناب ناپذیر بوده و سرلوحه و انظباط سازمانی محسوب می شود و عدم ارایه آن( گزارش) دلیل بر بی نظمی و سازمان ناپذیری فرد تلقی میشود.
تبصره ۲- هر کدام از رفقای شرکت کنندگان در جمع قدم اول وظیفه دارند کارهای انجام شده و گزارشات ارایه شده در جمع قدم اول را به رفقای خود گزارش داده و نظرات آنها را نیز به اطلاع جمع قدم اول برسانند.
ماده ۲ – این نوشته ( آئین نامه ) سند مورد توافق افراد و گروههای است که خود باشرکت جمعی در مباحثات تهیه و با توافق جمعی مصوب کرده اند و توافق دارند که هرگز بحث در مورد تغییر ، ترمیم یا افزودن ، یا حذف کردن در آن بسته نخواهد بود ، اما تا هر زمانی که متن جدید از آن تهیه نشده است ، در قبال متن موجود متعهد می شوند مفاد توافق نامه فوق را در رابطه با فعالیت های خود از جمله :
۱- ورود به جمع و فعالیت در آن ،
۲- فعالیت در کارهای عملی مشترک ،
۳- پیش برد بحث های تئوریکی جهت مشخص کردن اشتراکات ، اختلافات و نتیجه گیری برای ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر،
۴- خروج از جمع را

رعایت کرده و تابع ساختار های تعریف شده در سند فوق باشند.
تبصره ۱ – پیشنهاد ، انتقاد و بحث در رابطه با جزئیات یا کلیات این توافق نامه برای اعضا چه جدید و چه قدیم و در هر سمتی که باشند حقی است کاملا” برابر.
ماده ۳ – ورود و خروج از این جمع آزادانه و داوطلبانه است ، اما هر عضو پس از ورود باید تابع مواد مختلف این توافق نامه باشد ودر تقسیم کارها موظف به انجام کارهای هستند که در جلسات و یا ارگان های که در آینده ساخته خواهند شد کارهای را عهده دار شوند و در قبال مسئولیت های پذیرفته شده پاسخگو باشند.
تبصره ۱ – شرایط عضویت ، تقسیم کارها و مسئولیت ها ، طریقه و سبک انجام وظایف توسط جمع تنظیم و توافق نهایی اعضا لازم الاجرا به عنوان بخشی از توافق نامه به این متن اضافه خواهد شد.
تبصره ۲ – خروج از جمع حقی است کاملا” آزاد و پذیرفته شده ، تنها لازم است خارج شونده بصورت مختصر و مفید با بیان دلایل خود ، خروجش را اعلام نماید ،و جمع موظف است دلایل اعلام شده را برسی کرده و جواب قانع کننده ای را رو به عموم اعلام کنند.
ماده ۴ – جمع فوق( جمع قدم اول) جهت ایجاد بستری تشکیل می شود که از طریق بستر فوق بتواند شرایطی را برای اقدام به ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر آماده کرده و سپس اقدام به ایجاد حزب مورد نظر توسط جمع فوق ( جمع بزرگتر) نمود.
ماده ۵- ما اعضا جهت حل یا به نتیجه رساندن اختلافات و بحث های تئوریک متعهد می شویم ، عملا” دست در دست هم زمینه و شرایط و امکانات ممکن و لازم را برای بیان و انتشار گسترده نظرات خود و دیگر رفقا و بحث و نقد آنها را در حوزه مبارزات تئوریک موازی با فعالیت های مشترک عملی به پیش ببریم ، و از هر گونه ایجاد سد و مانع ، سانسور، تغییر و تحریف و جلوگیری از طرح شدن نظرات رفقا ی خود اجتناب کرده و مانع ارتکاب چنین خطاهای توسط دیگر افراد شویم ،( متعهد می گردیم حق بیان تمامی اعضا را بدون هیچ گونه شرط و شروطی رعایت کنیم و موظف هستیم بستر و زمینه های امکان بیان نظرات و انتقادات در موارد اشتراکات و اختلافات یکدیگر کوشا باشیم)
تبصره ۱ – عدم پای بندی و عدم اجرای این تعهدات تخلف از توافق و تخطی از وظایف محسوب می گردد.
تبصره ۲ – با توجه به اینکه می دانیم در بحث های تئوریک برخوردهای مخالف و نقد های برنده یا در مواردی اشتباه علیه نظرات ما وجود خواهد داشت ،اما ما متعهد می شویم بحث های تئوریک را به عنوان دشمنی قلمداد نکنیم ، و نتایج اختلافات نظری را در عرصه های فعالیت عملی مشترک دخالت ندهیم و با دقت و صبر انقلابی بحث ها را در حوزه تئوریک و فعالیت عملی را در حوزه های نقاط مشترک موازی پیش ببریم.
ماده ۶ – همه ی ما بطور صد در صد به این نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از ما چه به صورت فردی و چه بصورت گروهی ( گرایشات ) توان انجام وظایف پیش رو را نداریم ، در نتیجه جمع شدن دور هم و اقدام عملی به کارهای مشترک را تنها راه دست یابی به نیاز های مبارزاتی خود و خروج از بن بست کنونی ، حل بحران هویت برای خود و بر طرف کردن بحران رهبری خود و تمامی جنبش سوسیالیستی – کارگری می دانیم.
ماده ۷ – ما برای دست یابی به امکان همرزمی بیشتر فعلا” در دو عرصه به صورت موازی اقدام به همکاری می کنیم دو عرصه فوق عبارتند از :
الف – سازمان یابی خود و سازماندهی نیروهای مبارز در جهت فعالیت مشترک حول محور اهداف فعلا” مشترک ، که لیست اهداف و نقاط مشترک و سبک و چهار چوب فعالیت مشترک توسط اعضا تنظیم و در متن و پی این سند تدوین خواهند شد.
ب – بحث و تبادل نظر در مورد تئوریهای اساسی و پایه ای در جهت اماده شدن برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر ، موازی با فعالیت مشترک در اهداف مشترک انجام خواهد شد.
ماده ۸ – برای دست یابی به اهداف خود از ابزارهای زیر استفاده خواهیم کرد :
۱ – تشکیل کمیته سازمان ده
۲ – بولتن داخلی
۳ – بولتن یا نشریه ی رو به عموم
۴ – تارنما و شبکه های اجتماعی دنیای مجازی
۵ – مصاحبه ها ، مناظرها ،میز گردها ، جلسات مختلف و …
تبصره ۱ – افزایش ابزار های فوق بستگی به امکانات و تشخیص جمعی دارد.
ماده ۹ – مسئولیت کارهای عملی در بولتن ، نشریه و تارنما ، شبکه های اجتماعی جلسات و مصاحبه ها و … به عهده کمیته نشریه تدارک حزب انقلابی خواهد بود ، که از میان اعضای داوطلب یا پیشنهاد رفقای عضو که بر مبنای تشخیص توانایی رفقا خواهد بود، ولی پس از قبول مسئولیت بدون توجیه داوطلبی موظف به انجام وظایف و مسئول پاسخگویی طبق آیین نامه که اعضا تدوین خواهند کرد ، هستند.
ماده ۱۰ – انتخاب یا انتصاب داوطلبی برای عضویت در کمیته نشریه تدارک حزب انقلابی یا در کمیته سازمانده یا بر کناری اعضای آنها تابع مدت زمان مشخصی نیست ، بلکه می توان از طریق اعلام خود شخص و یا رفیق دیگری برای عضویت یا عدم عضویت در ارگانهای فوق جای گزین شوند.
ماده ۱۱ – هر کدام از اعضا موظف هستند در تقسیم کار قرار گرفته و وظایفی را در حوزه عملی به عهده بگیرد.
ماده ۱۲) وجود آرا ی متفاوت به رسمیت شناخته میشود. علیرغم اقلیت بودن صاحبان نظرات متفاوت، همواره باید امکان ابراز نظر برای همه بطور مساوی فراهم گردد.

ماده ۱۳) خروج از این جمع حق غیر قابل انکار هرفرد یا گروه میباشد.برای جلوگیری از احتمال سوی تفاهم، پیشنهاد می شود که رفیق یا رفقای منتقد انتقادات خود را به صورت شفاهی و یا کتبی با جمع قدم اول در میان بگذارند چه بسا بتوان انتقادات را مرتفع نمود و از جدایی بی جهت جلوگیری نمود.

ماده ۱۴) در صورت کفایت مذاکرات نظری و فراخوان کنگره برای ایجاد حزب ، میتوان بیش از یک برنامه را به کنگره ارایه داد .
ماده ۱۵ – ما اختلافات خود را به رسمیت میشناسیم و به فکر تدوین لیست اختلافات و اشتراکات هستیم تا بتوانیم آگاهانه عرصه های که عملا” می توانیم فعالیت مشترک پیش ببریم را مشخص کرده اقدام به فعالیت کنیم.
ماده ۱۶ – علی رغم اینکه قبول داریم تمامی گروههای موجود در رسیدن به اهداف کارگری – سوسیالیستی نا توان هستند ولی ما موجودیت آنها را برسمیت می شناسیم ولازم می دانیم هر کدام از گروههای که قبول عضویت می کنند بخشی از تسهیلات موجود خود را در اختیار جمع قدم اول بگذارد.
ماده ۱۷ – ما اعضای جمع قدم اول موظف هستیم در تقسیم کارها افرادی را برای گروههای تخصصی جهت ایجاد رابطه با کارگران فعال در داخل تشکیل بدهیم .
ماده ۱۸ – هر کدام از کمیته ها بر اساس موارد بیان شده در این سند بین اعضای خود تقسیم کار خواهند کرد،و هر کدام از اعضا طبق مسئولیت خود در مقابل کمیته مربوطه پاسخگو خواهد بود.
ماده ۱۹ – کمیته ها موظف هستند جلسات منظمی بر گزار نمایند و در رابطه با مشکلات ، پیشنهادات ، اسناد توافقی ، اخبار و جریانات اطراف خود ، مسائل روز کارگران و مردم مباحثه کنند و رفقای مسئول هسته ها و کمیته ها هر شش ماه یک بار بیلان کاری ارایه کنند.
ماده ۲۰ – یکی از وظایف مهم رفقا در کمیته ها و هسته ها کادر سازی و همانند سازی است که در این راه باید از تجربیات گرانبهای احزاب پرتوان صده گذشته استفاده نمایند.
ماده ۲۱ – ساختار پذیرفته شده برای سازمان یابی و سازماندهی و ایجاد هسته ها بر مبنای اصول غیر متمرکز است (عدم تمرکز، عدم تداخل و عدم تسری اطلاعات) برخی از مواردی که در این رابطه لازم هستتند عبارتند از :
۱ – استقلال فعالیت هسته ها ی مخفی از لحاظ تدارکات و مالیه .
۲ – ایجاد تشکل های توده ای ، ارتباط با عناصر پیش رو ،برسمیت شناختن اشکال مبارزاتی – مطالباتی متنوع،
۳ – سازماندهی هسته ها توسط خودشان.
۴ – تنظیم نحوه ، زمان ، مکان بر گذاری جلسات هسته ها توسط خودشان
۵- نحوه ارتباط و استفاده شامل ، قرار ها ، استفاده از اینترنت ، موبایل ، و دیگر وسایل
۶ – داشتن جاساز ،محمل سازی و داشتن آمادگی برای بازجویی ها
۷ – هیچ گونه ارتباط عرضی بین هسته ها نباید باشد .
ماده ۲۲ – نشریه ما باید به هر طریق ممکن با بدنه کارگری – روشنفکری داخل کشور ارتباط زنده داشته باشد ، بدین منظور قبل از انتشار، هم نظری با تشکل ها ، محافل و فعالین داخلی کارگری – سوسیالیستی ضرورت حیاتی دارد.
ماده ۲۳ – مطالب نشریه باید جواب گویی نیاز های عملی و تئوریکی مبارزه طبقاتی و سیاسی جاری داخل کشور باشد.
ماده ۲۴ – وظیفه ما ضمن کادر سازی و سازماندهی هسته ها و کمیته های مخفی – انقلابی در داخل ، بر قراری ارتباط انترناسیونالیستی با نیرو های سوسیالیستی – کارگری دیگر کشور ها، بخصوص در وهله اول با کشور های همسایه ایران است.
ماده ۲۵ – نشریه را به دو بخش تقسیم می کنیم ، یک بخش مختص به مباحث ایجاد زمیته های ساخت حزب انقلابی طبقه کارگر خواهد بود و بخش دیگر مربوط به فعالیت و مبارزات روز مره کارگران ، فعالین کارگری ، تشکل ها ، هسته ها ، بحث های سیاسی ، اخبار و تحلیل ها و … میباشد.

جمع قدم اول
۱/۶/۱۳۹۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *