جایگاه فردی ، تشکیلاتی و طبقاتی کارگران در تئوری سنتز نوین کجاست؟

جایگاه فردی ، تشکیلاتی و طبقاتی کارگران در تئوری سنتز نوین کجاست؟
مقدمه :
بحث و تبادل نظری ما بین رفقا رضا ، سیاوش و زانا با من (محمد اشرفی) در رابطه با جریان سنتز نوین در گروه تلگرامی آکادمی مارکسیسم که به مدت چهار روز به طور منقطع ادامه داشت ، به دلیل اینکه نتیجه مشخص گرفته نشد ، بهتر دانستم این بحث را رو به عموم منتشر کنم، تا خوانندگان در رابطه با زوایای مختلف موضوع ، روند بحث ، نوع پاسخ گویی ها، سنتز نوین و … قضاوت کنند. با توضیح اینکه این بحث بیش از سه سال است به شکل های مختلف ادامه دارد ، و این بار با توجه به متنی که رفیق رضا همراه با نوشته رفیق برهان عظیمی در گروه گذاشتند که در قسمتی از نوشته رفیق عظیمی اعلام شده بود که “سوسیالیسم یک «دولت کارگری» نیست به ویژه به معنای تنگ و محدود آن. درک نوین کمونیستها بر مبنای سنتز نوین کمونیسم از سوسیالیسم متفاوت از درک تروتسکیست ها و تحریف های مشابه است اما هم چنین متمایز از درک هائی است که حداقل به طور قسمی در درک های پیشین جنبش کمونیستی موجود بوده است. دولت سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا است. دیکتاتوری پرولتاریا به معنای جسمیت یافته ارائه نشده است بلکه بر حسب » دولت کارگری « و » طبقه کارگر « و کلیشه ی اکونومیستی منافع اساسی و عالی پرولتاریا به مثابه یک طبقه، در محو تمام روابط استثمار و ستم و آزاد کردن بشریت از طریق پیشروی به سوی کمونیسم در سراسر جهان، ارائه شده است. به عبارت دیگر، دیکتاتوری پرولتاریا با آن چه در کمون پاریس تبارز یافت متفاوت است و باید باشد. همینطور در جوانب مهمی از دیکتاتوری پرولتاریا که مرحله اول انقلاب کمونیستی در اتحاد شوروی و حتا در عالیترین نقطه ی انقلاب فرهنگی در چین برقرار شد، متفاوت است.” در این متن اعلام می شود که دولت مورد نظر سنتز نوین با دولت تبارز یافته در کمون و اکتبر تفاوت دارد ( در کمون و اکتبر حاکمیت در دست کارگران ( از طریق خود کارگران و تشکیلات های کارگری بود متفاوت بودن با کمون و اکتبر یعنی اینکه کارگران در هیچ شکلی در حکومت نخواهند بود و وقتی گفته می شود ، به معنای جسمیت یافته ارایه نشده است ، یعنی اینکه فقط اسم کارگری خواهد داشت) و همچنین دولت مورد نظر سنتز نوین در سوسیالیسم دولت کارگری نیست و دولت سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا است اما دیکتاتوری پرولتاریا به معنای جسمیت یافته ارائه نشده است ، یعنی اینکه اسمش دیکتاتوری پرولتاریا خواهد بود ولی خود پرولتار ها ( کارگران ) در ان حاکم نخواهند بود ، من از متن فوق این موارد را درک کردم و با توجه به ۶ قطعنامه ای که آر سی پی در جهت تبلیغ باب آواکیان به عنوان رهبر به جهانیان منتشر کرده بودند و همچنین با توجه به فرا خوان انقلاب نوشته خود باب اواکیان که در انتهای ان نوشته است ” این باب آواکیان است با پیام انقلاب. چالش این است. رهبری اینجاست. چیزی که بدان نیاز است شمایید.” این موارد ( و دهها نوشته دیگر از این جریان ) نیز به عنوان اسناد انکار نا پذیری اثبات می کنند که سنتز نوینی ها طبقه کارگر و رهبری آن بر انقلاب و حکومت در دوره گذار از سرمایه داری به کمونیسم را کنار گذاشته و نیروهای دیگر( غیر کارگری) را به عنوان رهبری تحمیل می کنند. اما برای اینکه مطمئن تر شوم از رفقا در گروه با ارایه نقد و سوال پرسیدم ولی رفقا هیچ کدام به سوالات پاسخ ندادند در نتیجه برای مطمئن شدن که آیا سنتز نوینی های دیگر جواب به سوالات دارند یا نه، بهتر دانستم رو به عموم منتشر کنم . بحث ها از موارد زیر شروع شده اند.
REZA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۱۸:۵۱]
[Forwarded from کمونیسم نوین]
[ File : کمونیستها_و_رویکرد_علمی_به_سرکوب.pdf ]
متن نهایی:
کمونیستها و رویکرد علمی به سرکوب دراویش گنابادی
REZA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۱۹:۰۸]
[Forwarded from کمونیسم نوین]
🔥«انقلاب مجلس مهمانی نیست مقاله نویسی نیست نقاشی یا گلدوزی نیست انقلاب نمیتواند آنقدر ظریف و آرام، آنقدر نجیب و معتدل، آنقدر مهربان و مؤدب، آنقدر خوددار و با شفقت باشد. انقلاب شورش و طغیان است، انقلاب عملی است قهر آمیز که بدان وسیله یک طبقه، طبقه دیگر را واژگون میسازد.»
💥«هر کمونیست باید این حقیقت را به خوبی درک کندکه: قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میآید.»
🔥«وظیفه مرکزی و عالیترین شکل انقلاب عبارت است از تصرف قدرت به وسیله نیروهای مسلح، یعنی حل مسئله از طریق جنگ. این اصل انقلابی مارکسیستی ـ لنینیستی در همه جا، هم در مورد چین و هم در مورد کشورهای دیگر صادق است.»
مائو تسه دون
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۰:۱۳]
[In reply to REZA]
گفته های مائو در مورد انقلاب کاملا” درست است اما متاسفانه در این روند انحراف بسیار بزرگی قرار دارد که نهایت انها از اپورتونیست باب با عنوان سنتز نوین بیرون زده است که اگر با این اپورتونیست مبارزه نشود بدون شک سرمایه داری از داخل ، طبقه کارگر را شکست خواهد داد سنتز نوین یعنی اینکه در حکومت دیکتاتوری پرولتاریا تنها کارگران نخواهند بود چون کارگران منافع کمونیستی را درک نمی کنند بلکه نیروهای غیر کارگری بخصوص روشنفکران کمونیست از هر طبقه و قشر و لایه ای که باشند مهم نیست بلکه بهتر از کارگران منافع کارگران و منافع جامعه کمونیستی و درک امکان بر قراری دیکتاتوری پرولتاری را می فهمند و غیر پرولتار ها بهتر از پرولتارها دیکتاتوری پرولتاریا را پیش می برند با این تئوری است که می شود رهبری همه روشنفکران خوب و بد را تحمیل شده به طبقه کارگر را در احزاب و سازمانهای چپ ، در انقلابات و در حکومت های نیابتی از طرف کارگران را توجیه و مجددا” بر قرار کرد درواقع سنتز نوین برای از زیر نقد بیرون اوردن مائو و امثال او و همه روشنفکران درست شده است .
در واقع سنتز نوین ترفند جدید روشنفکرانی است که برای کلک زدن به طبقه کارگر و تحمیل ریاست خود بر کارگران تلاش می کنند با توجیهات سنتز نوینی رهبری انقلابی اتی را با توجیهات تئوریک از طبقه کارگر سلب کنند این کلاهبر داری بخشی از اموزش های تکامل یافته سرمایه داری است که می گوید به طبقه کارگر از داخل خود طبقه باید ضربه زد از این قرار است که وقتی نمی توانند با سوسیالیسم مقابله کنند خود را به شکل سوسیالیست در می اورند روشنفکرانشان را آموزش داده به عنوان سوسیالیسنت و کمونیست به داخل طبقه کارگر گسیل می کنند تا به شکل اپور تونیستی از داخل طبقه کارگر را شکست بدهند و سازمانها و احزاب کمونیستی و کارگری و سوسیالیستی را که همه رهبرانشان خرده بورژوا و … را به عنوان تشکیلات های کارگری به کارگران تحمیل کنند درست مانند اکنون چه در ایران و چه در کشور های دیگر منتها سنتز نوینی ها دقیقا” مانند بقیه ولی بیشتر اپورتونیست تر باضافه اینکه بقیه خودشان عملا” غیر کارگر هستند اما تلاش می کنند به پذیرند که رهبری انقلاب باید کارگری باشد و تئوری تراشی برای حاکمیت خود در احزاب و سازمانها و در انقلاب آتی و در حکومت دیکتاتوری پرولتاریای اتی نمی کنند و برای رد این موضوع توجیه تئوریک نمی اورند اما اپورتوست تر بودن سنتز نوینی ها اینجاست که برای خلع ید کردن کارگران از رهبری انقلاب و از حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا تئوری تراشی می کنند و با تئوری های فوق با عنوان سنتز نوین ریاست و رهبری غیر کارگری در احزاب و انقلاب و حکومت آتی را توجیه می نمایند این اپورتونیست به بیان لنین اپورتونیست صادقی هستند که گفت اپورتونیست هر چه صادق تر باشد خطر ناکتر است. و البته خود این روشنفکران هم نمی دانند آلت دست سرمایه داری شدند و به شکل خواب نما شده با های و هو فریاد سر می دهند و فکر می کنند چیز جدیدی کشف کردند و نامش را سنتز نوین گذاشتند اما باید انها را از خواب بیدار کرد و فهماند که انچه شما به عنوان سنتزنوین بیان می کنید با قدمت طبقه کارگر اسلاف شما تلاش کردن به شکل های گونا گون طبقه کارگر را از حق رهبری خودش منع کنند شما تنها لباس و نقاب جدید دارید و الا همان قبلی ها هستید .
تنها با یک سوال روشن وشفاف می توان تمام کاخ دروغین سنتز نوین را فرو بریزد آن سوال عبارت است از این که : کدام نیرو و طبقه است غیر از طبقه کارگر و زحمتکشان که خودش منافع طبقاتی در حفظ مالکیت خصوصی و نظام مزدوری ندارد که به خاطر نداشتن منافع در حفظ مالکیت خصوصی می تواند علیه مالکیت خصوصی و نظام مزدوری تا نهایت محو انها انقلابی باشد؟

Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۰:۴۸]
«قدم اولی» که برداشته نشد
http://cpimlm.com/showh3.php?Id=644&p=74
( لینک بالا آدرس مطلبی است که رفیق سیاوش در جواب نقد من از سنتز نوین که بالاتر است گذاشت برای اینکه این فایل طولانی نشود متن را برداشتم و جای ان لینک مربوطه را در اینجا گذاشتم و البته جوابی را که ما به این مطلب داده بودیم ادرس اش در پایین هست. )
REZA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۱:۳۸]
[In reply to محمد اشرفی]
شما درک صحیحی از سنتز نوین ندارید .
جسمیت بخشیدن و از طبقه کارگر خدا درست کردن صحیح نیست بعضی از کارگرها تحت تاثیر افکاری هستند که نتیجه ان عودت یافتن به قرون وسطی هست.
سنتز نوین میگه مارکسیسم فقط مال طبقه کارگر نیست مارکسیسم میگه کل این وضعیتی که بشر در ان هست باید از میان برود و در بین طبقات اجتماعی طبقه کارگر در موقعیتی هست که با وجود ان بشود ستون فقرات انقلابی را پایه گذاری کرد که بشر را از عصر بورژوازی خلاص کند و ببرد به عصر کمونیسم که در ان طبقه و حزب و دولت از بین برود کمونیسم علم رهایی بشریت است.
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۲:۳۷]
[In reply to Seavash Sea]
شما زحمت کشیدید اما چرا جواب ما به این نقد را نیاوردید تا خواننده متوجه شود که همین نقد خودش از زاویه انحراف نوشته شده است و چرا ۸ ساعت مناظره قدم اول با مم لام مم را توجه نکردید شما می توانید جواب این نقد و مناظره با مم لام مم را در سایت قدم اول بخوانید و بشنوید قدم اول مثل برخی گرایشات ( … )نیست که بحث هایش را پنهان کند ما همه را رو به عموم منتشر کردیم ، در آدرس زیر می توانید همه را ببینید http://nashriye.com/ و رفیق جالب است من همیشه گفتم سنتز نوینی ها چون جواب به نقد ها و سوالات ندارند هر گاه کسی از انها سوال مشخص بپرسد آنها به موارد غیر از سوال می پردازند تا در بحث انحراف ایجاد کرده از پاسخگویی به سوال مشخص شانه خالی کنند یک نمونه زنده همین سوالی که من در بالا از شما پرسیدم و شما به جای پاسخ گویی به سوال کاملا” مشخص به صحرای کربلا زدید سوال را دوباره می پرسم اگر جواب دارید بدهید اگر ندارید یک بار ، حداقل یک بار با خودتان و با بقیه رو راست باشید بگوید جواب ندارم . سوال این است “کدام نیرو و طبقه است غیر از طبقه کارگر و زحمتکشان که خودش منافع طبقاتی در حفظ مالکیت خصوصی و نظام مزدوری ندارد که به خاطر نداشتن منافع در حفظ مالکیت خصوصی می تواند علیه مالکیت خصوصی و نظام مزدوری تا نهایت محو انها انقلابی باشد؟”

محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۲:۴۳]
[In reply to REZA]
آیا کسانی که به شکل های مختلف در نظام مزدوری و در مالکیت خصوصی و به طبع آنها در عادات بورژوازی شریک هستند می توانند روندی که از سرمایه داری به کمونیسم ادامه خواهد یافت را ممکن کنند یا طبقه ای که شراکتی در مالکیت و مزدوری ندارد کدام یک محور مرکزی در انقلاب ، در حکومت پرولتاریای و حرکت به سوی کمونیسم و بخصوص در مقام رهبری حقانیت دارند کارگران یا خرده بورژوا و یا … خدم و هشم سرمایه داری ؟ شما این را باید جواب بدهید آیا کسانی که در مناسبات سرمایه داری شریک منافع هستند می توانند علیه منافع خود کاری بکنند ؟
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۲:۵۶]
[In reply to محمد اشرفی]
شما لطف کنید نقدتان را بگذارید . به اندازی کافی پاسخ شما داده شده . این فرافکنی است جناب اشرفی که سوالاتی را به صورت مقطعی مطرح میکنید . مانقد مشخصی کردیم و در صورت لزوم بر نقد شما جواب خواهیم داد .
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۲]
[In reply to محمد اشرفی]
ظاهر شما لخوالاسا را فراموش کردید. که بر همان نسخه را برای طبقه ای کارگر ایران میپیچید .

ZANA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۲]
[In reply to محمد اشرفی]
جناب اشرفی اگر نقدی دارید،باید با استناد به کتب و مقالات باب اواکیان وارد کنید
نام کتاب،نام فصل ،صفحه مشخص مقاله یا کتاب یا سطر مشخص ان
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۳]
[In reply to REZA]
خوشبختانه من سنتز نوین را خوب درک کردم انحرافی است برای کلاه گذاشتن سر طبقه کارگر و ربودن رهبری کارگران در رابطه با انقلاب و حکومت اتی است که تا کنون به اشکال مختلف دهها بار رخ داده است با توجه به این همه تجربه قبول سنتز نوین یعنی عدم درس آموزی از تاریخ و دچار … بودن است .و این مورد را با بهانه های مانند جسمیت بخشیدن به طبقه که بحث سفسطه آمیزی است می خواهند تبلیغ کنند که نیروهای طبقات مختلف می توانند کارهای ضد منافع طبقه خود انجام بدهند این شکل جدیدی از تبلیغ سازش طبقاتی است ، با نقاب کمونیستی و گویش سنتز نوین ، آیا حالا متوجه شدید چه کسی سنتز نوین را متوجه نشده است ؟ متاسفانه این شما هستید که نمی دانید مالکیت خصوصی و ارتزاق از نظام مزدوری هر گز نمی گذارد کسانی که منافع از مناسبات سرمایه داری دارند انقلابی و تا اخر کمونیست باشند این یک جنگ طبقاتی است تنها طبقه کارگر است که می تواند بقیه را برای سرنگونی سرمایه داری و محو چهار کلیت آن برای رسیدن جامعه کمونیستی رهبری کند کسانی که خودشان به شکل های مختلف شریک سرمایه داری هستند اگر در رهبری قرار بگیرند نمی توانند از مدار سرمایه داری فراتر بروند ، این خلاصه مبارزه طبقاتی است مگر اینکه شما بگوید سنتز نوین از نبرد و مبارزات طبقاتی عبور کرده و مبارزه طبقاتی را پشت سر گذاشته و اکنون مبارزه فرا طبقاتی است و تئوری مبارزه فرا طبقاتی سنتز نوین است اگر منظور شما این است لطفا” واضح و روشن بفرماید ، اگر نه هنوز دوره ، دوره مبارزه طبقاتی است بنا براین لطفا” بگوید کدام طبقه در مقابل کدام طبقه قرار دارد و کدام باید دیگری را سرنگون کند و حکومت طبقاتی خودش را بسازد ؟ این ها سوالات بسیار روشن و شفاف هستند عدم جواب گویی به این سوالات یعنی نداشتن جواب است حال می توانید به حاشیه ، به انحراف و … بپردازید اما اگر رفیقانه عمل کنید جواب ها می توانند شفاف باشند . سوال بعدی اینکه آیا غیر از طبقه کارگر لایه و یا طبقه دیگری برنامه جایگزینی به جای حکومت سرمایه داری دارند اگر دارند کدام است ؟ و اگر ندارند! اگر وقتی انقلاب کردند و به جای طبقه کارگر رهبری را در دست داشتند برنامه حکومتی کدام طبقه را پیش خواهند برد ؟
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۷]
[In reply to Seavash Sea]
من هم در صورت لزوم به نقد شما جواب خواهم داد و صد البته دوسال پیش جواب داده شده است و اکنون حاظر نیستم وقت را برای کسانی که سوال مشخص را جواب نمی دهند برای ایجاد انحراف و شانه خالی کردن از پاسخگویی به موارد دیگر می پردازند وقت تلف کنم آدرس را گذاشتم و شما حتی می توانید در یوتیوب بنویسید مناظره جمع قدم اول با مم لام مم و بعد گوشش کنید
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۸]
[In reply to محمد اشرفی]
شما تنها از این شاخه به آن شاخه میپرید . اما باهمان درک غلط هیچ دستاوردی برای طبقه ای کارگر ایران ببار نمیاورید . کمیته ای پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری . کمیته ای هماهنگی و این هم از قدم اول اقای اشرفی واقعه بین باشید انچه را که ممکن است طلب کنید از توهم بیرون بیاید.
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۸]
[In reply to Seavash Sea]
در مورد لخ والسا هم می توانیم بعد از اینکه شما به سوالات جواب دادید بپردازیم
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۹]
[In reply to محمد اشرفی]
شما نقد خود را بگذارید من گشتم پیدا نکردم .
ZANA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۲]
[In reply to محمد اشرفی]
رفیق حالا که شما از همه ما در تلگرام فعال تر و وقتتان ازاد تر است با استناد دقیق به کتاب ها و مقالات اواکیان،صفحه و سطر مشخص نقدتان را بیان کنید تا من ترجمه کنم و برای آر سی پی ایمیل کنم
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۲]
[In reply to ZANA]
یعنی چی ؟ یعنی به سوالات من در کتاب های باب جواب داده شده است ؟ اوکی بیاید یک به یک موضوعات را بررسی کنیم آیا رفیق زانا شما نوشتی که در این گروه گذاشته شد و باعث شروع بحث امروز ما گشت قبول دارید یا قبول ندارید؟ این را حل کنیم و بعد برویم کتاب های باب را نیز بررسی کنیم اوکی ؟
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۴]
[In reply to Seavash Sea]
رفیق فرض به گیریم من هزار شاخه می پروم اینجا من مهم نیستم مهم تئوری شما است که باید با توجه به تئوری های خود به سوالات که شفاف و روشن پرسیدم جواب بدهید .
ZANA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۵]
[In reply to محمد اشرفی]
نه من نمیگویم نقد شما جوابش در کتاب ها است،میگویم نقدتان را با سند و اشاره دقیق به کتب و متون حزب کمونیست انقلابی امریکا بنویسید،تا من جویایی جواب شما شوم
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۷]
[In reply to محمد اشرفی]
منظور از شما ،خط سیاسی و نگرش سیاسی قدم اول است . لطف سفسطه بازی نکنید ما بحث شخصی نداریم و برای اینکار هم اینجا نیستیم . اگر وقت بگذارید و بخود زحمت بدهید جواب سوالات خود را از نوشته ها و اسناد ما میتوانید دریابید.
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۷]
[In reply to Seavash Sea]
نقدی که شما اوردید در مقابل سوال من بود و می دانم که شما برای بهانه و برای عدم جواب گوی ان را گذاشتید .بنا براین اول شما باید جواب بدهید بعد چشم من نقد را برای شما خواهم گذاشت اون به ردیف دوم بحث امروز تعلق دارد.
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۹]
[In reply to ZANA]
اوکی این مربوط به قسمت سوم بحث است و من عمل خواهم کرد ، اما اکنون آیا شما متن گذاشته شده در این گروه ها که بحث امروز را شروع کرد قبول دارید یا خیر ؟
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۲۵]
[In reply to Seavash Sea]
رفیق سیاوش حالا به جوابی که به من دادی در زیر توجه کن “منظور از شما ،خط سیاسی و نگرش سیاسی سنتز نوین است . لطف سفسطه بازی نکنید ما بحث شخصی نداریم و برای اینکار هم اینجا نیستیم . اگر وقت بگذارید و بخود زحمت بدهید جواب سوالات خود را از نوشته ها و اسناد ما میتوانید دریابید.” می بینید جواب چقدر کلی است و من هم همین را به شما می توانم بگویم اما من گفتم چشم منتها یک به یک اول شما سوالات مرا جواب بدهید من هم به نوبه خودم حتم جواب خواهم داد اما شما متاسفانه عادت دارید وقتی کسی سوال می پرسد به جای جواب د ادن طرح سوالات مختلف می کنید این یعنی فرار از پاسخ گویی
ZANA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۲۵]
[In reply to محمد اشرفی]
رفیق اشرفی خیلی وقت پیش گفتم با شما وارد هیچ بحثی نخواهم شد دیگر،باور کنید این پینگ پنگ بازی ها بی نتیجه است
نقد شفاف و دقیق خود را با استناد دقیق به اصل متون کتب و مقالات بنویسید تا ترجمه اش کنم و برای ار سی پی بفرستم
محمد اشرفی, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۴۶]
[In reply to ZANA]
رفیق زانا شما اختیار دارید و من به تصمیم شما احترام می گذارم ، اما موارد را به سه قسمت تقسیم می کنم ۱- آیا متنی که رفیق سیاوش در این گروه گذاشت شما قبول دارید یا رد می کنید؟ ( متنی از برهان عظیمی ) ۲- شما می توانید همه سوالاتی که من پرسیدم برای آر سی پی بفرستید نهایت یک صفحه جواب خواهد بود یا اینکه می توانند بگویند ما در فلان کتاب جواب دادیم ( در حالی که از من می خواهید کتاب های را که طی سه سال گذشته دوباره بخوانم و برداشت های که داشتم از چه قسمت های بوده دوباره نت بر داری کنم ، از نظر من این کار شما دنبال نخود سیاه فرستادن است چون من خواندم و مطمئن هستم فقط یاداشت بر داری نکردم ، دوم اینکه اگر شما چیزی را پذیرفتید و دارید همان را تبلیغ می کنید آیا خودتان نمی دانید جواب سوالات من چیست ؟ اگر نمی دانید آیا کتابهای را که از من می خواهید بخوان خودتان نخوانید ؟ اگر خواندید آیا جواب داده اند اگر داده اند چر ا شما نمی گوید که می خواهید برای آر سی پی بنویسید ؟ و اگر نخواندید و یا در ان کتاب ها جواب سوالات من نیست پس چرا از من می خواهید انها را دوباره بخوانم ؟ از طرف دیگر اگر شما سنتز نوین را قبول دارید یعنی همه چیز ان را می دانید در این صورت چرا به من جواب نمی دهید ؟ اگر نمی دانید چرا قبول نمی کنید که ممکن است انحرافی باشد ؟ زبانم لال آیا سنتز نوین سیستم مجتهد و مقلیدی دارد که پیروانش برای هر مسئله باید از مرجع تقلید سوال کنند ؟ ….. ۳- چشم من در سر فرصت دوباره کتاب های فوق را خواهم خواند و سوالات را طرح کرده به شما ارایه خواهم داد اما متاسفانه من امروز هیچ کدام از سوالات واضح و شفاف خود را جواب نگرفتم امید وارم در اینده بتوانید جواب بدهید یا از تبلیغ انحراف سنتز نوین دست بر دارید .
ZANA, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۵۴]
[In reply to محمد اشرفی]
رفیق قبلا نقد های خودم را راجع به علم بودن مارکسیسم و سنتز نوین به ار سی پی رساندم و از نقدم استقبال شد
حتما با استناد به متون و پراگراف و سطر مشخص بنویسید نقدتان را،حتما ترجمه میکنم،انها معتقد اند که سنتز نوین یک علم است،و دگماتیسم در علم جایی ندارد،اگر داشت باید بشر در همان قانون گرانش نیوتن میماند و نظریه نسبیت ارائه نمیشد،چرا که مانع پیشرفت ان است و سرتاپای یک نظریه علمی قابل نقد است
Seavash Sea, [۲۵.۰۲.۱۸ ۲۳:۵۷]
[In reply to محمد اشرفی]
این نوشته ای شما یک چیز را بخوبی مشخص کرد که شما اصلادنقد را که ما بر جریان شما نوشتیم را مطالعه نکردین و اکنون که دوباره از طرف من منتشر شد را نخواندید . برای روشن شدن فرافکنی وسفسطه بازی شما چند نکته را باز نشر میدهم .
۱-نقد ارایه شده نه از طرف برهان عظیمی که از طرف رفیق در گذشته میناحق شناس از کادرهای کمیته ای مرکزی حزب مارکسیسم لنینیسم مائویست ایران م ل م ارایه شده .
۲- رفیق برهان عظیمی مدت ۳ سال است که بخاطر اختلافات خطی در حزب م ل م عضویت ندرند و ایشان نماینده ای م ل م هم نیستند . و بحثهای ارایه شده از طرف ایشان مشخصل مواضع حزب م ل م نیست این را خود ایشان هم تایید میکنن .
۳- اگر با برهان عظیمی مسئله شخصی دارید میتوانید به کانال ایشان مراجعه کنید و همه مسائل را با هم قاطی نکنید . بنده با برهان اختلاف خطی داریم و مشخصا دیدهای مختلفی هم داریم .
محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۰:۲۴]
[In reply to REZA]
رفیق سیاوش منظور من به این متن است ( کمونیست ها و رویکرد علمی به سرکوب دراویش گنابادی ) من با کسی مشکل شخصی ندارم و اولین نوشته من هم مربوط به این متن است البته درست است متن را شما نگذاشتید بلکه رفیق رضا گذاشته است ، و بعد از نوشته من شما به نوشته من جواب ندادی بلکه مقاله رفیق حق شناس را گذاشتید . و متنی را که من قبلان خواندم و جوابش را هم دادم و در رابطه با ان ۸ ساعت هم مناظره داشتیم
محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۰:۲۶]

محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۰:۳۰]
[In reply to Seavash Sea]

محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۰:۳۰]
[In reply to Seavash Sea]

محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۱:۴۵]
[In reply to Seavash Sea]
رفقا رضا ، زانا و سیاوش توجه داشته باشید ما ضمن اینکه به مقاله رفیق مهری حق شناس که در نشریه حقیقت ۷۴ چاپ شده بود از طریق دو مناظره و یک مقدمه جواب دادیم بلکه انقدر خود را اصولی و توانا دیدیم که مطلب رفیق مهری را در سایت خودمان بی کم و کاست منتشر کردیم اما ” حزب کمونیست ایران م ل م ، پیرو سنتز نوین ” مدعی علمی بودن مبارزاتشان حتی نتوانستند مناظره ها را هم پخش و منتشر کنند ، همین یک مورد حقانیت ما را نسبت به سنتز نوین به اثبات می رساند ، جواب ما را در آدرس های زیر می توانید ببینید

http://nashriye.com/?p=1111 https://www.youtube.com/watch?v=gh9yg01mlgM
Seavash Sea, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۱:۵۲]
[In reply to محمد اشرفی]
ما هم در همان جلسه به طور کامل از طریق رفیق مریم جزایری و مونا روشن جواب شما را دادیم و سپس فایل را روی سایت انتشار دادیم رفیق محمد ولی اگر درجریان نیستید بدانید که سایت م ل م از طرف جمهوری اسلامی هک شد و تعدادی از فایل ها و مطالب سایت از بین رفت و همچنان بخش کتاب و مقالات صوتی و اثار صوتی سایت با مشکل مواجعه است. پس دلیل بر ارایه ندادن بحث شما و حقانیت خودخوانده شما نیست .
محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۲:۰۳]
[In reply to Seavash Sea]
هک شدن می تواند ممکن شده باشد من نه رد می کنم و نه تایید اما همان موقع توزیع شدن را از طرف حزب دریافت نکردم که می توانست در جا های دیگر منتشر شده باشد و بعدا” بتوانند از جا های دیگر جمع اوری کنند از جمله از سایت ما و کانال یوتیوب ما هنوز دیر نشده است .
ZANA, [۲۶.۰۲.۱۸ ۰۲:۱۷]
[In reply to Seavash Sea]
سیاوش جان باید فرهنگ نقد اصولی در جنبش چپ جا بیوفتد
بدون استناد،تو تلگرام و این ور آن ور مثلا مبارزه حزبی و مبارزه با انحراف! در چند خط و کاملا سلیقه ایی صحبت کردن،کار صحیحی نیست و یک کمونیست در”قدم اول” در دنیای واقعی با کمونیست های دیگر ٢۴ ساعته بگو مگو نمیکند،چه برسد به مجازی
کدام منتقد مارکسیسم اخر جز کتاب و مناظره و مقاله راه دیگری به نام نقد انتخاب میکند؟صف ما از صف اینان جداست ،بیش از نود درصد طبقه کارگر و طبقه بی کار و زیر بار فقر ایران افقی از سوسیالیسم ندارن و چپ های ایران سالهاس با همه تریبون هایشان نتوانسته ان این افق را ایجاد کنن،حتی عملکرد خودمان نیز ضعیف بوده که امروز طبقه راه رهایی اش را نمیشناسد
REZA, [۲۶.۰۲.۱۸ ۱۶:۱۳]
[In reply to محمد اشرفی]
ببینید شما یا کامنت من را کامل نخواندید یا یک جانبه حکم میدید در ان کامنت به رهبری خرده بورژوازی و…هیچ اشاره نشده سنتز نوین طبقه کارگر را ستون فقرات و رهبری کننده و پایه گذار انقلاب برای محو چهار کلیت و رهایی کل بشریت میداند و به ان معتقد است همیشه نباید افکار را فقط زاده شرایط اقتصادی دانست و ایدئولوژی را ندیده بگیریم…
REZA, [۲۶.۰۲.۱۸ ۱۶:۲۸]
[In reply to REZA]
جناب محمد اشرفی شما که مدعی هیچ سازشی نیستید آموزش کارگران برای چک و چانه زدن دستمزد برای چیست؟
محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۱۷:۰۷]
[In reply to REZA]
رفیق رضا من خواندم ولی شما توجه به نوشته های سنتز نوینی ها ندارید در متنی که از عظیمی شما گذاشتید به روشنی بیان می کند که سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا حکومت کارگری نیست ، پس حکومت چه طبقاتی یا گروههای هست ؟ آیا همه باهمی است ؟ شرکای طبقه کارگر کیا هستند؟ از اینجاست که اپورتونیستی و سازشکارانه بودن سنتز نوین پیدا می شود و این را در فراخوان انقلاب باب بوضوح می بینیم اصل موضوع چنین مواردی است من در زیر قسمتی از نوشته عظیمی را که ثابت می کند طبقه کارگر کنار گذاشته شده و یا برای او شرکایی از طبقات دیگر تراشیده می شود ثابت می شود این طریقه نشان می دهد که سنتز نوینی ها دو گونه بر خورد دارند از یک طرف می گویند طبقه کار گر اصل و محور یا ستون فقرات است اما از طرف دیگر شرکای را در رهبری و حاکمیت طبقه کارگر تحمیل می کنند و ان شرکا چون از پایگاه های اجتماعی طبقات دیگر نیز هستند در این صورت سازش طبقاتی و جلو گیر از انقلاب محسوب می گردد این ان قسمت پنهان و اپورتونیستی سنتز نوین است شما به این قسمت ها توجه ندارید و فکر می کنید چون گفته شده نوین پس واقعا” جدید است اما رفیق سنتز نوین هیچ چیز نوی ندارد و کاملا” هم ارتجاعی و کهنه است . حال به بخشی از متن عظیمی که شما تبلیغ اش کردید توجه کنید ” کمونیست ها خواهان از بین بردن هرگونه حق ویژه اند. کمونیست ها خواهان از بین بردن تمایزات طبقاتی اند. کمونیست ها طبق آموزش مارکس خواهان نابودی کلیۀ تمایزات طبقاتی، نابودی کلیه روابط تولیدی که این تمایزات بر مبنای آن شکل گرفته اند، نابودی کلیه روابط کمونیست ها و رویکرد علمی به سرکوب دراویش گنابادی نویسنده: برهان عظیمی
ص ف ح ه | ۵
اجتماعی برآمده از این روابط تولیدی و سرنگونی کلیه تفکرات و اندیشه های منبعث از این روابط اجتماعی هستند. یگانه راه رسیدن و پیشبرد این اهداف چهارگانه از طریق انقلاب کمونیستی در بوجود آوردن جامعه سوسیالیستی با اتکا به دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا علیه مقاومت طبقه سرمایه داران سرنگون شده، است. در جامعه سوسیالیستی همه باید کار کنند و به هیچ فرد و گروهی امتیاز ویژه ای داده نخواهد شد و بدون کار کردن و تلاش برای پیشبرد وظایفی که از طرف شورای نمایندگان زحمتکشان سراسری به عنوان قوانین جامعه نوین سوسیالیستی تدوین می شود کسی نمی تواند انتظار داشته باشد به طور مجانی با زندگی انگلی شکمش سیر شود! در جامعه سوسیالیستی به هیچ گروه مذهبی کوچک ترین کمک مالی برای تبلیغ ایدئولوژی اش تعلق نخواهد گرفت. نیست به ویژه به معنای تنگ و محدود آن. درک نوین » دولت کارگری « سوسیالیسم یک کمونیستها بر مبنای سنتز نوین کمونیسم از سوسیالیسم متفاوت از درک تروتسکیست ها و تحریف های مشابه است اما هم چنین متمایز از درک هائی است که حداقل به طور قسمی در درک های پیشین جنبش کمونیستی موجود بوده است. دولت سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا است. دیکتاتوری پرولتاریا به معنای جسمیت یافته ارائه نشده است بلکه بر حسب » دولت کارگری « و » طبقه کارگر « و کلیشه ی اکونومیستی منافع اساسی و عالی پرولتاریا به مثابه یک طبقه، در محو تمام روابط استثمار و ستم و آزاد کردن بشریت از طریق پیشروی به سوی کمونیسم در سراسر جهان، ارائه شده است. به عبارت دیگر، دیکتاتوری پرولتاریا با آن چه در کمون پاریس تبارز یافت متفاوت است و باید باشد. همینطور در جوانب مهمی از دیکتاتوری پرولتاریا که مرحله اول انقلاب کمونیستی در اتحاد شوروی و حتا در عالیترین نقطه ی انقلاب فرهنگی در چین برقرار شد، متفاوت است.” این قسمت را از متن ارسالی شما منتها از روی پی دی اف کپی کردم که ممکن است در کپی ایراد داشته باشد اما شما می توانی همین قسمت ها را از متن ارسالی خودتان بخوانید که چگونه تلاش می کنند کمونیست ها را به شکل ایده آلیستی و اخلاقی جدا از منافع طبقاتی خود آنها نشان بدهند و از این زاویه گروهها و لایه های مختلف را جدا از منافع طبقاتی نشان داده در رهبری و حاکمیت شریک طبقه کارگر جا بزنند این بحث را اگر دقیق در همین یک مورد پیش ببریم و بعد به موارد دیگر بپردازیم بدون شک نتیجه دقیق خواهیم گرفت به شرط اینکه شما نیز بدون مخلوط کردن بحث های جانبی با دقت به همین موضوع بپردازید
محمد اشرفی, [۲۶.۰۲.۱۸ ۱۷:۳۵]
[In reply to REZA]
رفیق مبارزه یک بعدی نیست ، چه شما یا من بخواهیم و چه نخواهیم چانه زدن وجود عینی دارد و هیچ کس نمی تواند از زندگی کارگران آن را در همه زمانها حذف کند بلکه فقط در انقلاب می توان چانه زنی را حذف کرد و از بین برد ، بنا براین در زمانها که هنوز امکان بر قراری انقلاب را نداریم به هر دلیلی ضمن اینکه باید برای اماده سازی جهت انقلاب تلاش کنیم در همین حین باید در زندگی کارگران حضور پر رنگ داشته باشیم انها را تنها نگذاریم و در همان بحث های اقتصادی و جانه زنی موارد اصلی و اهداف والا را نیز بیان کرده تلاش کنیم پیش ببریم اگر ما مانند اکنون حضور عینی در تمامی زاویه های مبارزات کارگر از جمله همین چانه زنی نداشته باشیم دشمنان بدون هیچ مشکلی ضمن فریب کارگران از هر گونه رشد سطوح مبارزاتی جلو گیر کرده امکان اماده شدن برای انقلاب را برای همیشه حذف می کنند اگر ما در این گونه مبارزات کارگران دخالت نکنیم و حضور نداشته باشیم دشمن حضور دارد و همه کار می کند این عرصه نیز بخشی از مبارزه طبقاتی است که هر کسی بهتر دخالت کند و بهتر بتواند اگاهی انقلابی برساند می تواند کارگران را برای انقلاب آماده کند ، چون مبارزه اقتصادی تعطیل پذیر نیست و امکان حذف آن از زندگی کارگران ممکن نیست شما و من مجبوریم در ان دخالت کنیم منتها دخالت انقلابی و شما اگر به صحبت ها توجه کنید این را در می یابید
REZA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۱۴:۱۱]
[In reply to محمد اشرفی]
جناب اشرفی شما تضادتان با سنتز نوین به دلیل رویکرداکونومیستی هست که دارید به این دلیل که سنتزنوین مبارزه سندیکایی و تبدیل شدن به منشی بورژوازی در سندیکا را رد میکند . شما چون خودتان را محدود در مبارزه سندیکایی کرده اید نمیتوانید این را درک کنید سنتزنوین را شما فکر میکنید هر کس که کارگر است پس کمونیست هم هست چنین نیست اقلیتی از کارگران کمونیست میشوند این مسئله در مورد زنان و روشنفکران و نویسندگان هم صدق میکند این کارگر کارگر کردن های شما و چانه زنیهایتان هیچ چیز برای کارگران نمیشود.
REZA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۱۷:۰۶]
[In reply to محمد اشرفی]
نوشته اید: «تلاش می کنند کمونیست ها را به شکل ایده آلیستی و اخلاقی جدا از منافع طبقاتی خود آنها نشان بدهند و از این زاویه گروهها و لایه های مختلف را جدا از منافع طبقاتی نشان داده در رهبری و حاکمیت شریک طبقه کارگر جا بزنند»شما فرق بین کمونیست و غیر کمونیست را نمی داند . یک کمونیست منافع طبقاتی پرولتاریا را نمایندگی میکند پس صحبت کردن از اینکه سنتز نوین “تلاش میکند کمونیست ها را به شکل ایده آلیستی و اخلاقی جدا از منافع طبقاتی خود آنها نشان بدهند.” اصلا علمی نیست.
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۱۹:۰۰]
[In reply to REZA]
من بسیار برای شما متاسفم که به جای پاسخ گویی به سوالات مانند همه روشنفکران انحرافی به حاشیه می پردازید و حتی حاشیه ای هم که می پردازید از روی نشناختن اطرافیان و افرادی است که با انها گفتگو می کنید ، و هر چه بیان می کنید فقط توجیه انحراف است نه پاسخ گویی به معایب خودتان و سوالات . برای مثال فرض بگیریم هر چه که شما می گویید من هستم این مهم نیست مهم اینکه شما باید بتوانید تئوری و اصولی که قبول دارید در مقابل سوالات توضیح دهید ، و از این بابت تئوری ها و اصول شما نا توان است و چون توانای توضیح و پاسخگویی ندارید به دنبال پیدا کردن معایب در طرف مقابل هستید و از طریق اتهام زدن به طرف مقابل یقه خود را از پاسخ گویی می خواهید خلاص کنید و این طریق پاسخ گویی مذهبی است در قران هم خدا مانند شما حرف می زند مثلا خدا در قران می گوید آیا نمی بینید این همه دلایل در زمین و آسما ن ، خدا وند بزرگ است لاکن شما نمی فهمید . حال چنین آیاتی را با گفته های خودتان مقایسه کنید بعد متوجه می شوید که سنتزنوین و طرفداران ش صد در صد روش مذهبی دارند و این ها در ۶ قعطنامه و فراخوان انقلاب باب به وضوح دیده می شود و در جواب شما نیز وجود دارد. شما نمی توانید با اتهام زدن به من یقه خودتان را از پاسخگویی به سوالات آزاد کنید و انحراف تان را پنهان کنید من هر چه باشم مهم نیست مهم اینکه شما انحراف هستید و توان جواب گویی به نقد ها را ندارید و برای پنهان کردن ناتوانی سنتزنوین به اینکه فلانی سندیکالیست است ، یا کارگر کارگری است اتهام می زنید جالب است چوب کبریت را در ماتهت دیگران می بینید تیر چراغ بر ق را در ماتهت سنتز نوین را که شمس العین است نگاه نمی کنید .
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۱۹:۰۳]
[In reply to REZA]
در این صورت هر کسی می تواند ادعای کمونیستی بکند ، یعنی شما اعتقاد دارید اگر کسی کمونیست باشد دیگر منافع طبقاتی جایگاه طبقاتی در او تاثیر ندارد در این صورت گفته اخلاقی است . یعنی کمونیست ها فرا طبقاتی هستند اگر این است منظور شما شفاف بیان کنید .
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۱۹:۳۸]
اکونومیستها جماعتی هستند که مدعی هستند سازش ناپذیرند هیچ اکونومیستی هم اعتراف نمیکند که خواهان کمونیست نیست و به سفسطه و پرت و پلا گویی ادامه میدهد . جناب اشرفی این دقیقا کاری است که شما انجام میدهیدبسط دادن تئوری به افراد. شما سوالات خود را که قبلا به آنها پاسخ داده شده بطور مکرر تکرار میکنید در صورتی که ما بعنوان یک حزب به سوالات و سفسطه ای شما پاسخ روشن دادیم . این پاسخ از طرف رفیق مریم جزایری و مونا روشن به عنوان کادرهای کمیته ای مرکزی حزب م ل م داده شده پس بهتر است بجایی نظر خواهی فردی جواب خود را در موضع رسمی حزب ما جستجو کنید . ضمن مادامی که اتحاد شما در قدم اول باجریانات ضد انقلابی و ضد لنینی گرایش مارکسیستهای انقلابی تروسکیسها پابرجاست و تنها در حال چانه زنی به جایی خاسته انقلاب است نمیتوان با شما وارد بحث و نقد پلمیک مشخص شد .
ZANA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۰:۲۷]
[In reply to محمد اشرفی]
شما خودتان از چه طبقه ای هستید الان در کانادا؟ خانواده مارکس و انگلس از چه طبقه ای بودند؟ شما با این سن و دنیا دیده گی در ایران مارکسیست از طبقه غیر طبقه کارگر ندیده اید؟؟ اصلا چه کسی و کجا تعریفی از مارکسیست و مارکسیست کیست ارائه داده
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۲۰]
[In reply to Seavash Sea]
این حرفها که می نویسی خودت خوب می دانی غلط و برای فرار از جواب گویی است من بیش از بیست سوال از شما پرسیدم که همه آنها کاملان روشن و واضع هستند و شما حتی به یکی از آنها نتوانستید جواب بدهید و حالا برای فرار از پاسخ گوی مرا به گنگ گویی های بقیه و حزبی که نمی داند به کدام طبقه به عنوان پایگاه اجتماعی تکیه دارند حواله می دهید . هیچ کمونیستی طرف مقابل را برای در یافت جواب سوال به نقطه نا معلوم که خود نویسندگانش نمی دانند چی نوشتن حواله نمی دهد اگر به سوالات جواب ندارید واقعا حتی برای یک بار هم شده کمونیستی عمل کنید و بگویید جواب نداریم سه روز است شما از همه چیز حرف می زنید اتهام وارد می کنید توهین می کنید انحراف در بحث ایجاد می کنید ولی به سوالات دقیق و شفاف جواب نمی دهید آیا این معنی نداشتن جواب نیست؟ اگر شما در نوشته های حزب تان جواب دارید چرا همان جواب ها را که می گوید در نوشته های حزبتان هستند همین الان خودتان اینجا بیان نمی کنید آیا خودتان نخواندید اگر نخواندید چرا چیزی را که آنقدر ارزش ندارد که خودتان بخوانید می خواهید برای آنها من وقت بگذار؟ اگر ارزش خواندن دارند چرا خودتان نخواندید؟ اگر خواندید چرا نمی گوید؟ می بینید هر طرف بچرخانید ثابت می شود هیچ در چنته ندارید واقعا تاسف بار است با این همه های و هوی توان جواب گویی به چند تا سوال ساده و روشن را ندارید. این است سنتز نوین. پوچ .
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۲۵]
[In reply to ZANA]
سوال را با سوال جواب دادن یعنی نداشتن جواب برای سوالات روشن و شفاف . اما من چون می دانم شما این سوالات را برای فرار از جواب گویی و ایجاد انحراف در بحث می پرسید جواب آنها را می گذارم بعد زمانی که شما به سوالات من جواب دادید مطمئن باشید بعد از جواب شما من به همه سوالات شما پاسخ خواهم داد . اگر رسما ن اعلام کنید به سوالات من جواب ندارید و پس از اعلام رسمی شما، من به سوالات شما جواب خواهم داد
Farzad, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۲۷]
[In reply to ZANA]
اساسن، هیچ بورکیستی نمی تواند مارکسیست باشد و کسی که تمییزی بین”خاستگاه و خواستگاه طبقاتی” قایل نشده و اندیشه انسان را به تک عاملِ اقتصاد تقلیل دهد،بورکیست است!
ZANA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۳۰]
[In reply to Farzad]
فرزاد جان ما مراعات سن و سال ایشان را میکنیم و زحمات شکست خورده شان که کشیده اند و اگر نه خودشان هم میدانند که کمونیست انقلابی که هدفش انقلاب در ایران است باید در حال انجام چه کاری باشد
Farzad, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۳۸]
[In reply to ZANA]
احترام به سن و سال،ریشه در اسطورههای مضحکی چون”پیرمرد خردمند و جوان نادان”دارد و به کل مخالفِ چنین احترامی هستم،چون با گذشت زمان و شروع و شیوع کتابت و گسترش فناوری و دسترسی آسان به همه نوع اطلاعات،با هر سنی،اسطوره خردمندی پیران را،با چالش جدی مواجه کرده،امروز،جوانانی می بینیم،که آنچه در خشت خام می بینند،پیرمردان در آیینه هم نمی بینند،پس اگر پاسخ قانع کننده دارید،بدون رودربایستی بابت سن و سال بدهید(یا داده اید)و باقی تکرار مکررات است.در عین حال،با اینکه ما حول محور منفعت مشترک گرد هم می آییم، نه عقیده مشترک اما،روشنفکران طبقه کارگر،الزامن قرار نیست همگی دوره ای از زندگی کارگری و رنج ها و مصایب آن را دیده باشند،هرچند اغلب این چنین است. به هر حال موفق باشید زانا جان،من که آن “میم”آخر را ندارم،گفتم که 😉😉،در عین حال،تروتسکیست ها را “اغلب”بدون اینکه قصد توهین داشته باشم،مانند انجمن حجتیه ای ها می دانم.
ZANA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۴۵]
[In reply to Farzad]
ان میم اخر باشد یا نباشد،تا انقلاب با هم هستیم و بعد انقلاب هم قطعا علم مارکسیسم راه گشای ما است،باور کنید شخصا هیچ دگم نیستم،همین حالا کسی علمی ثابت کند میم اخر اضافی است،حذف اش میکنم! و اگر میم لام میم دگم دیدید،مطمان باش که چیزی از عقیده اش نمیداند
Farzad, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۵۰]
[In reply to ZANA]
انقلاب،زیبا ترین کلمه ی جهان! مسلمن همین طور است رفیق، اتفاقن همین بحثهاست که نشان می دهد،کمونیسم پویاست،اگر غیر از این بود،آنچه که بورژوازی هر روز مبنی بر مرگ کمونیسم در تربیونهایش فریاد می زند را،قبل از هرکس،خودمان باور می کردیم! موفق باشیم🌹
ZANA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۱:۵۰]
[In reply to Farzad]
🌹🌹🌹
REZA, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۲:۲۲]
[In reply to محمد اشرفی]
برای خودتان متاسف باشید که این شما هستید که توهین میکنید و نسبت به کمونیسم جزم اندیش و رویکردی مذهبی دارید شما بحثتان این هست که پرولتاریا نباید سرکوب اقشار دیگر توسط این نظام جانی را محکوم کند یعنی شما و کارگران هم نظر سندیکالیست فکر میکنید که خودتان به تنهایی رژیم را تغییر میدهید!!
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۲:۳۱]
رفقا هر چیزی که بنویسید ، چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم ، نمی تواند بحث را تغییر بدهد مگر به سوالات پاسخ خودتان را روشن و شفاف بدهید ، من در زندگیم یاد گرفتم که باید به پشت هر حصاری چه مادی و جه معنوی و حرفی باید راه یافت چون پشت ظاهر زیبا زشتی های بسیار نهفته است ، بسیاری هستند که ادعای کمونیست بودن ، مارکسیست بودن ، … را دارند اما باید در بحث و گفتگو و در عمل ، بودن شان را ثابت کنند ، و موضوع اول بغرنج دیده می شود اما به محض اینکه به درون بحث نقب بزنی هر کسی چه بودنش رو می شود ، کمونیسم و مارکسیسم اصول علمی دارند که در بسیاری از شرایط قابل اثبات هستند ، یکی از انها پایگاه اجتماعی کمونیست ها است وقتی از این پایگاه کنده شوند دیگر کمونیست نیستند ، و سه روز است که رفقای سنتزنوینی ها نا توان از جواب دادن به سوالاتی هستند که مربوط به جایگاه اجتماعی کمونیست ها هستند و علل ناتوانی انها ساده است تئوری های آنها ربطی به پایگاه اجتماعی کمونیست ندارد انها فقط در ظاهر تلاش کردند ربط بدهند این تناقض را سنتزنوینی ها هرگز نمی توانند حل کنند برای همین است که انقلاب سوسیالیستی را جدا از طبقه کارگر می دانند چون بنای تئوریکی خود را روی همان گذاشته اند و مجبورند هر حرفی بزنند الا جواب دادن به سوالاتی که به پایگاه اجتماعی کمونیست تعلق دارد، آنها می گویند شاید طبقه کارگر برای انقلاب آماده نشود ما نمی توانیم منتظر آماده شدن طبقه کارگر بمانیم ، این شعار قدمت بیش از ۱۶۰ ساله دارد نو نیست همه خرده بورژواها همین شعار را ملاک قرار می دهند و زمانی که در شرایط انقلابی قرار می گیرند با همه باهمی دچار تائید خمینی ها می شوند ، دچار تئوری سه جهانی می شوند ، دچار راه رشد غیر سرمایه داری می شوند دچار مرحله بندی انقلاب می شوند ، دچار تایید بخشی از سرمایه داری در مقابل بخش دیگر می شوند ( یعنی در شکاف بین دو جناح سرمایه داری مشغول نوسان می گردد)و … همه این انحرافات از تئوری های نشات می گیرند که جدا از پایگاه اجتماعی ساخته و پرداخته شده اند ، سوال های من کاملا” روشن هستند رفقا می گویند خانم جزایری و مونا به سوالات من جواب داند فرض بگیریم شما راست می گوید همان جوابها را در اینجا بگذارید ، چرا سه روز است همه جوره خودتان را پیچ و تاب می دهید اما همان جواب ها را اینجا نمی گذارید ؟ تا همه ببیند و متوجه شوند که آیا واقعا”جواب دادند ؟ و…
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۲:۳۳]
[In reply to REZA]
این اتهام است شما لطفا” از نوشته های من فاکت بیاورید که چنین چیزی گفتم ، من سوالاتی که کردم مشخص هستند شما برای اینکه به سوالات جواب ندارید اتهام می زنید و انحراف ایجاد می کنید و به حاشیه می پردازید
A Ka, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۲:۴۵]
اتفاقا این نوشته را دیدم بنظرم اصطلاح احترام به سن و سال بیشتر به معنی احترام به تجربه و کسوت است نه صرفا سن و سال. از طرفی هر جوانی باید بداند که روزی پیر خواهد شد و در زمان پیری باید با چنین تلقی و راه و رسمی طاقت شنیدن حرفهای دوران جوانی خود را از جوانان جدید داشته باشد.
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۲:۵۴]
[In reply to A Ka]
رفقا بحث سن و سال و احترام این چیز ها مورد بحث من نیستند و در طول بحث های که داشتم هرگز این موارد را دخالت ندادم اما رفقا که این بحث را پیش کشیدن تنها یک موضوع را می رساند که شاید ، مایل هستند بحث را با بی احترامی پیش ببرند و لی سن من مانع شده است ، در حالی که بحث زمانی با بی احترامی پیش برده می شود که طرف مقابل بی احترامی کند یا اینکه ما جواب قانع کننده نداشته باشیم با این بهانه ها بخواهیم زیر میز بازی بزنیم . بنا براین لطفا” شما از هر اگاهی که دارید در جواب دادن به سوالات استفاده کنید ، اگر برخی از رفقا حتی بی احترامی هم بکنند من مقابله به مثل نخواهم کرد. چون اعتقاد دارم ، اتهام زدن ، توهین و بی احترامی کردن ، فحش دادن و گریه کردن و استفاده از ضرب و شتم ، از پشت سر سنگ پرت کردن ، از روی ضعف است نه توانایی .
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۰۶]
[In reply to A Ka]
رفیق جان ما هرگز در این فکر نبوده و نیستیم که به رفقایی توهین شخصی کنیم ما اینجا جمع شدیم که بر سر دیدگاه ها و خطوط سیاسی بحث و نقد پلمیک داشته باشیم والا بحث بر سر سن و سال یک چیز ارتجاعی و عقب افتاده است . ما با کسی بحث شخصی نداریم و نخواهیم داشت . کمونیستها در وحله ای اول باید اخلاق انقلابی داشته باشند.در خصوص رفیق محمد هم بر سر دیدگاه و نقد جریان قدم اول است . اما متاسفانه این بحث از طرف رفیق زانا مطرح شده است که کاملا اشتباه است واگر توهینی به رفیق محمد اشرفی شده است من به طور رسمی از ایشان عذرخواهی میکنم .
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۱]
البته بر سر اختلاف خطی و مبارزه ای خطی خود با ایشان هستم و اعتقاد دارم ایشان همچنان اکونومیستی برخورد میکنن
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۳]
[In reply to Seavash Sea]
رفیق من توهینی احساس نکردم اما اتهام زده شده است و در ضمن بحث ما در رابطه با قدم اول نبوده و شروع بحث هم در رابطه با سنتز نوین بوده و هنوز هم هیمن است در زیر شروع بحث را خواهم گذاشت اگر شما می خواهید بحث را عوض کنیم و در رابطه با قدم اول بحث کنیم من حرفی ندارم اما قبل از شروع بحث در مورد قدم اول باید بحث قبلی را یا تمام کنیم و یا شما اعلام کنید که در اون مورد نمی خواهید به سوالات و نقد های من جواب بدهید در این دو حال می توانیم بحث شروع شده را ببندیم و موضوع بررسی و نقد قدم اول را شروع کنیم .
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۴]
[In reply to محمد اشرفی]
درسته من عذر میخوام بله بحث بر سر سنتزنوین بود .
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۵]
عمدی در کار نبود رفیق محمد
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۵]
[In reply to REZA]
رفقا بحث ما از اینجا که من نقدی به این موضوع وارد کردم شروع شذه است
محمد اشرفی, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۵]
[In reply to Seavash Sea]
تشکر می کنم
Seavash Sea, [۲۷.۰۲.۱۸ ۲۳:۱۵]
[In reply to محمد اشرفی]
👍👍👍🌷
REZA, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۱:۳۶]
[Forwarded from کمونیسم نوین]
☄️⚡️دولت سوسیالیستی نوین، دیکتاتوری پرولتاریا است. چشمانداز این دولت بر خلاف درک رویزونیستها، تروتسکیستها و گارگریستهای سندیکالیست بوجود آوردن جامعه رفاه اجتماعی(که آنرا “دولت کارگری” می نامند) که در آن صرفا کارگران از حق کار کردن برخورداند، نیست! حقوق ستمکشان تحت استثمار را نمی توان به حق کارکردن و درآمد داشتن تقلیل داد.
«سؤال این است که آیا ما واقعا می خواهیم جامعه را دگرگون و متحول سازیم به طوری که در هر جهت، نه تنها ازلحاظ واقعا در زمینه ایدئولوژیک و فرهنگی، سیاسی، بلکه اجتماعی، اقتصادی از جامعه سرمایه داری برتر و عالیتر هم باشد؟ جامعه ای که نه تنها نیازهای توده های مردم را برآورده می کند، بلکه به طور فزاینده ای با ابراز نظر آگاهانه و ابتکار توده های مردم شناخته شود.
در چنین جامعهی رفاهِ اجتماعی که فقط نامش(بهظاهر) سوسیالیستی اما ذاتاً و واقعا سرمایهداری است، نقش تودههای مردم تا حد زیادی به مولدان ِ ثروت تقلیل مییابد، اما به مردم اجازه درگیر شدن در طرح و حل سؤالات کلانترِ مربوط به امور و مصالح کشوری، جهتگیری جامعه در زمینههای فرهنگ، فلسفه، علم، هنر و غیره، داده نخواهند شد. مدل رویزیونیستی از سوسیالیسم یک دیدگاه تنگنظرانه، محدود و اکونومیستی است. این دیدگاه، فعالیتِ مردم را در جامعه بهسادگی به یک واحد اقتصادی مولد ثروت برای حاکمان سرمایه تبدیل کرده و تقلیل میدهد و بهگونهای محدود در ارتباط با آن(تقلیلگری) را بهسادگی رفاه اجتماعیشان در رابطه با اقتصاد مد نظر قرار میدهد. جامعهی رفاهِ اجتماعی سوسیالیسمِ رویزیونیستی حتی در مورد تغییر چشمانداز جهان توسط مردم که بایستی بهنوبه خود جهان اطرافشان را تغییر دهند، فکر نمیکند.
و شما نمیتوانید یک جامعه و دنیای نوینی را بر پایه همان چشمانداز (رویزیونستی)که به مردم در این جامعه آموخته و القا میشود، بوجود بیاورید. اگر مردم همچنان رویکردشان به جهان به طریقی باشد که با شرایط محدودکننده و اجبارات تحمیلشده به آنها(از طرف رهبری رویزیونیستی) روبرو باشند، نمیتوانید دگرگونی انقلابی واقعی در جامعه بوجود بیاورید و روابط نابرابرانه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از بین ببرید. اگر چشمانداز و رویکرد تودههای مردم به جهان در سیستم کنونی بوجود آمده توسط رویزیونیستها همچنان بلاتغییر باقی بماند(که بدون شک باقی میماند) چگونه آنها واقعا می توانند وظیفه آگاهانه تغییر جهان را به عهده بگیرند؟ این غیرممکن است و این وضعیت بهسادگی نابرابریهای بزرگ را در هر حوزهی اجتماعی که من در مورد آن صحبت کردهام، تولید میکند.»
“۳ آلترناتیو در جهان” نوشته باب آواکیان
محمد اشرفی, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۵:۲۹]
[In reply to REZA]
رفیق رضا این متنی که گذاشتید با متنی که قبلا” از نوشته عظیمی گذاشته بودی متفاوت است ، اما مشکل این جا نیست مشکل بین ما در مورد سنتز نوین مربوط به عدم پاسخ گویی سنتز نوین به سوالات کاملا” روشن است که در هیچ کدام از متن های فوق از نظر من توان پاسخ گویی ندارد چون خود این سنتز نوین بخشی از همان رویزیونیست است که خودش هم نقد می کند و سوالات را باز به شکل دیگری بیان می کنم شاید موضوع را متوجه شوید ، جواب سوالات من ربطی به دولت های رفاه ندارد ربطی به جواب حکومت شوروی ندارند ، ربطی به موضع کارگر کارگری یا سندیکالیستی ندارد ، رفقا لطفا” کمی از اندیشه های فرقه و رویزیونیستی باب فرا تر نگاه کنید متوجه خواهید شد که جواب سوالات که طرح کردم با سخن گفتن از سندیکالیسم و دولت های رفاه و دولت های کارگری و این چیز نیست سوالات من به ریشه ایدو لوژی و ریشه دولت ارتزاط دارد ، حال سوالات : ۱- آیا فردای انقلاب که حرکت به سمت ساختن سوسیالیسم مورد نظر شما شروع می شود دولتی وجود خواهند داشت ؟ ۲- در جامعه سوسیالیستی که هنوز به مرحله کمونیسم نایل نشده است طبقات هنوز وجود دارند؟ ۳ – جامعه سوسیالیستی اگر طبقات و دولت هنوز وجود دارند آیا دولت طبقاتی است یا فرا طبقاتی ؟ ۴- اگر دولت طبقاتی است کدام طبقه این دولت را ساخته است و رهبری می کند ؟ ۵- اگر این دولت طبقاتی نیست پس مبارزه طبقاتی چه شده است ؟ ۶- و دولت فرا طبقاتی را چه نیروهای تشکیل داند که خود شان فرا طبقاتی هستند و چه چیزی باعث شده که نیروهای تشکیل دهنده دولت فرا طبقاتی در جامعه سوسیالیستی منافع طبقاتی خود را نداشته باشند یا منافع طبقاتی خود را در دولت دخالت ندهند؟ ۷- اگر در جامعه سوسیالیستی هنوز طبقات وجود دارند و دولت وجود دارد جایگاه طبقه کارگر در این دولت کجاست ؟ لطفا” این سوال را با آوردن فاکت از نوشته های خود باب که در کجا نوشته که در دولت پرولتاریا طبقه کارگر چه جایگاهی دارد و نقش خودش را از چه طریقی عملی می کند؟ رفیق رضا می بینی این سوالات هیچ ربطی به رویزیونیست ها ، سندیکالیست ، کارگر کارگری ها ، دولت های رفاه و از این دست ندارند لطفا” این ها را جواب بدهید من بیشتر نوشته های باب را خواندم و هر گز به این سوالات جواب ندارد ، و تا کنون در تمامی بحث ها سنتز نوینی ها در مقابل چنین سوالاتی همیشه به حاشیه می پردازند اگر شما جواب پیدا کردید لطفا” مستقیم و روشن جواب ها را بفرمایید .
محمد اشرفی, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۸:۱۹]
[In reply to REZA]
رفقا شما اگر بخواهید کسی نوشته های باب و کلان سنتز نوینی را بخوانند و پس از خواندن بپذیرند تنها یک راه دارد اول جمع بندی کل نوشته های فوق را به طور فشرده بدون توضیحات حاشیه ای و به شکل بند به بند کاملان واضح و روشن در چند صفحه مفید و مختصر نوشته ارایه بدهید در این صورت اول خودتان به اصل این تئوری پی خواهید برد و در مرحله دوم همه خواننده ها متوجه خواهند شد که سنتز نوین چه می گوید و اگر تشخیص دادند که چیز نوی یا چیز بدرد بخوری دارد آنگاه اقدام به خواندن توضیحات مختلف شما رو خواهند آورد . با توجه به اینکه حتی مانیفست باب نیز بدرد این موضوع که من نوشتم نمی خورد بلکه باید شفاف و روشن و بند به بند باشد بدون حاشیه پردازی من خواندم و متوجه شدم هیچ چیز نوی ندارد بلکه تئوری خرده بورژوازی است که نسبت به تئوری های خرده لورژوازی قبلی تنها قسمت نو آن این است که در حرف نیز رهبری طبقه کارگر را از انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا حذف کرده است
REZA, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۹:۰۰]
[In reply to محمد اشرفی]
من متوجه نشدم دلیل این سوال پرسیدن های بی پایان شما چیست تقابل کور با سنتز نوین دارید جناب اشرفی این فایلها برای شما فرستاده نمی شود و ما طرفداران سنتز نوین با رویکردهای اکونومیستی و کارگریستی-سندیکالیستی شما آشنا هستیم و لطفا از مخاطب قرار دادن ما دست بردارید.
مانند ارتش سایبری ضد سنتز نوین پشت مانیتور کاپیوتر نشسته است و عقده گشایی میکند.شما بحث را از دفاع از حقوق دمکراتیک دراویش گنابادی شروع کردید من کسانی را که به بهانه های اکونومیستی و اولویت دادن به پرولتاریا از حقوق اقلیت ها دفاع نکند و سکوت کند در مقابل جنایت های رژیم جمهوری اسلامی سندیکالیست و منشی بورژوازی میدانم.
محمد اشرفی, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۹:۱۴]
[In reply to REZA]
این نوشته شما تنها یک چیز را نشان می دهد که نمی دانید مبارزه تئوریک بخشی از مبارزه طبقاتی است شما وقتی نوشته های جریان انحرافی را می گذارید هر کسی که خودش را متعلق به مبارزه با سرمایه داری و در صف طبقه کارگر می داند باید با انحرافات بر خورد کند این یعنی مبارزه طبقاتی. بنا براین با این بهانه که شما نوشته ها را برای من نگذاشتید اصل نقد نوشته های شما را کنار نمی برد. شما اگر صادق باشید یا نوشته های جریان خود را بررسی کنید خواهید دید زمانی که شاهرخ زمانی در زندان به دفاع از دراویش زندانی در ان زمان دو روز دست به اعتصاب غذا زد ما در بیرون به دفاع از دراویش اخبار انتها را پخش کرده به دفاع از انها بیانیه های صادر کردیم و با کمال تاسف جریان شما اون زمان ما را نقد می کردند که دراویش چه ربطی به طبقه کارگر دارد و امروز تلاش می کنید نقد مرا از سنتز نوین به بهانه دفاع شما از دراویش توجیه کنید لطفا” برید نوشته های جریان خودتان را در رابطه با دفاع شاهرخ از دراویش در زندان یزد بخوانید . بنا براین با این بهانه ها نمی توانید از زیر نقد و پاسخگوی به سوالات شانه خالی کنید . اتهام زدن به اینکه ما در مقابل جمهوری اسلامی سکوت کردیم همانقدر خنده دار است که خودتان را با داشتن تئوری خرده بورژوای مخالف سرمایه داری قلمداد می کنید ، از این بگذریم ، اگر صداقت دارید به سوالات جواب بدهید ، آیا شما قبول دارید که مبارزه تئوریک بخشی از مبارزه طبقاتی است یا خیر ؟
محمد اشرفی, [۰۱.۰۳.۱۸ ۱۹:۲۳]
[In reply to REZA]
آیا به جای پاسخگویی به سوالات زدن اتهام های زیر به من شرم آور نیست ؟ “ما طرفداران سنتز نوین با رویکردهای اکونومیستی و کارگریستی-سندیکالیستی شما آشنا هستیم و لطفا از مخاطب قرار دادن ما دست بردارید. ارتش سایبری ضد سنتز نوین عقده گشایی ن کسانی را که به بهانه های اکونومیستی و اولویت دادن به پرولتاریا از حقوق اقلیت ها دفاع نکند و سکوت کند در مقابل جنایت های رژیم جمهوری اسلامی سندیکالیست و منشی بورژوازی میدانم.” یک کمونیست چطور به خودش اجازه می دهد به جای پاسخگویی به سوالات چنین اتهاماتی را بزند ؟ چرا دلیل و مدرک نمی اورید که ما چنین خصلت های را داریم ؟ من لنینیست هستم طبق گفته لنین ” موچ مجرم را باید در حین ارتکاب جرم گرفت ” بنا براین رفیق گرامی تا به سوالات پاسخ ندهید یقه سنتز نوین را رها نمی کنم هر اتهامی بزنید مهم نیست تنها راه موفق شدن شما اینکه به سوالات روشن و شفاف پاسخ بگویید و اگر پاسخ ندارید از تبلیغ جریان انحرافی سنتز نوین دست بر دارید و مبارزه کارگران را مسموم نکنید .
REZA, [۰۲.۰۳.۱۸ ۱۳:۲۹]
[In reply to محمد اشرفی]
جناب اشرفی محترما شما که دائما پشت مانیتور کامپیوتر برای دیگران مانند سخنگوی مجمع مصلحت نظام جمهوری اسلامی تعیین وظیفه میکنید و خود را در مقام یک مبارز دنیای مجازی قرار می دهید کی از منبر رهبری و حلال و حرومی و ارشاد پایین می آیید؟ شما نیز مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهید حلال و حرام کنید منتها با ظاهری فریبنده و تحت نام کمونیسم. اما کمونیسم شما قلابی است و پایه استدلای هایتان چوبین و خشک و با رویکرد ماتریالیسم مکانیکی ارائه داده میشود.
ما به ارشاد شما نیازی نداریم. راهمان روشن است و راه شما هم روشن. ما به عنوان یک گروه کوچک ولی مصمم طرفدار سنتز نوین تصمیم گرفته ایم که دست به دست بدهیم و در راهی پر پیچ و خم و دشوار برای ساختن جنبشی برای انقلاب کمونیسنتی واقعی قدم گذارده ایم و آنهایی که می خواهند برای ما مانند دو دهه قبل با همان رویکردی که جنبش کارگری را به راه سندیکالیسم و اکونومیست با پرهیز از انقلاب اجتماعی و کسب قدرت سیاسی کشاندند، تعیین وظیفه کنند پاسخ مان را در میدان اصلی پرایتک مبارزه طبقاتی و نه در بحث های دنیای مجازی داده و خواهیم داد.
در ضمن اگر شما واقعا کتاب های باب را خوانده بودید متوجه میشدید که جواب سوالات شما در کتاب ها هست .
محمد اشرفی, [۰۲.۰۳.۱۸ ۱۵:۱۵]
[In reply to REZA]
باشه بهتر است در رابطه با نوشته های من و شما افرادی که در جنبش انقلابی و کارگری حضور دارند قضاوت کنند تا ببینند آیا من که می خواهم جواب نقد هایم را بگیرم دارای خصلت های که شما به من دهید هستم یا سنتز نوینی های که به جای جواب گویی حاشیه می پردازند و به نقد کننده انواع اتهام ات را می زنند ، تا از پاسخ گویی شانه خالی کنند و همچنین بییند که آیا شما که ادعا دارید در پراتیک هستید یا سنتز نوینی ها که ادعا دارند خیلی با سواد و علمی هستند (علمی بودنشان و با سواد بودنشان مشخص می شود) در دی ماه گذشته در کدام پراتیک خیابانی یا در کدام دانشگاه و کدام کارخانه و غیر پراتیک داشتید . برای روشن شد این مورد ها نوشته های شما و خودم را به شکل یک فایل کرده انتشار عمومی می دهم و قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم تا از این طریق شاید سنتز نوینی ها مجبور شوند به سوالات جواب بدهند . و البته زیر این متن یک بار دیگر همه سوالات را می گذارم شاید بتواند شما را از انحراف نجات دهد.

محمد اشرفی, [۰۲.۰۳.۱۸ ۱۵:۱۵]
[In reply to REZA]
۱ – “کدام نیرو و طبقه است غیر از طبقه کارگر و زحمتکشان که خودش منافع طبقاتی در حفظ مالکیت خصوصی و نظام مزدوری ندارد که به خاطر نداشتن منافع در حفظ مالکیت خصوصی می توانند علیه مالکیت خصوصی و نظام مزدوری تا نهایت محو آنها انقلابی باشد؟”
۲- آیا کسانی که به شکل های مختلف در نظام مزدوری و در مالکیت خصوصی و به طبع آنها در عادات بورژوازی شریک هستند می توانند روندی که از سرمایه داری به کمونیسم ادامه خواهد یافت را ممکن کنند یا طبقه ای که شراکتی در مالکیت و مزدوری ندارد کدام یک محور مرکزی در انقلاب ، در حکومت پرولتاریای و حرکت به سوی کمونیسم و بخصوص در مقام رهبری حقانیت دارند کارگران یا خرده بورژوا و یا … خدم و هشم سرمایه داری ؟ شما این را باید جواب بدهید آیا کسانی که در مناسبات سرمایه داری شریک منافع هستند می توانند علیه منافع خود کاری بکنند ؟
۳ – مگر اینکه شما بگوید سنتز نوین از نبرد و مبارزات طبقاتی عبور کرده و مبارزه طبقاتی را پشت سر گذاشته و اکنون مبارزه فرا طبقاتی است و تئوری مبارزه فرا طبقاتی سنتز نوین است اگر منظور شما این است لطفا” واضح و روشن بفرماید ، اگر نه هنوز دوره ، دوره مبارزه طبقاتی است بنا براین لطفا” بگوید کدام طبقه در مقابل کدام طبقه قرار دارد و کدام باید دیگری را سرنگون کند و حکومت طبقاتی خودش را بسازد ؟
۴- سوال بعدی اینکه آیا غیر از طبقه کارگر لایه و یا طبقه دیگری برنامه جایگزینی به جای حکومت سرمایه داری دارند اگر دارند کدام است ؟ و اگر ندارند! و اگر وقتی انقلاب کردند و به جای طبقه کارگر رهبری را در دست داشتند برنامه حکومتی کدام طبقه را پیش خواهند برد ؟
۵ – – آیا متنی که رفیق سیاوش در این گروه گذاشت شما قبول دارید یا رد می کنید؟ ( متنی از برهان عظیمی )
۶ – ۲- شما می توانید همه سوالاتی که من پرسیدم برای آر سی پی بفرستید نهایت یک صفحه جواب خواهد بود یا اینکه می توانند بگویند ما در فلان کتاب جواب دادیم ( در حالی که از من می خواهید کتاب های را که طی سه سال گذشته( خواندم) دوباره بخوانم و برداشت های که داشتم از چه قسمت های بوده دوباره نت بر داری کنم ، از نظر من این کار شما دنبال نخود سیاه فرستادن است چون من خواندم و مطمئن هستم فقط یاداشت بر داری نکردم ، دوم اینکه اگر شما چیزی را پذیرفتید و دارید همان را تبلیغ می کنید آیا خودتان نمی دانید جواب سوالات من چیست ؟ اگر نمی دانید آیا کتابهای را که از من می خواهید بخوانم خودتان نخواندید ؟ اگر خواندید آیا جواب داده اند؟ اگر داده اند چر ا شما نمی گوید که می خواهید برای آر سی پی بنویسید ؟ و اگر نخواندید و یا در ان کتاب ها جواب سوالات من نیست پس چرا از من می خواهید انها را دوباره بخوانم ؟ از طرف دیگر اگر شما سنتز نوین را قبول دارید یعنی همه چیز ان را می دانید در این صورت چرا به من جواب نمی دهید ؟ اگر نمی دانید چرا قبول نمی کنید که ممکن است انحرافی باشد ؟ زبانم لال آیا سنتز نوین سیستم مجتهد و مقلیدی دارد که پیروانش برای هر مسئله باید از مرجع تقلید سوال کنند ؟
۷ – در متنی که از عظیمی شما گذاشتید به روشنی بیان می کند که سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا حکومت کارگری نیست ، پس حکومت چه طبقاتی یا گروههای هست ؟ آیا همه باهمی است ؟ شرکای طبقه کارگر کیا هستند؟
۸ – اگر شما در نوشته های حزب تان جواب دارید چرا همان جواب ها را که می گوید در نوشته های حزبتان هستند همین الان خودتان اینجا بیان نمی کنید؟ آیا خودتان نخواندید؟ اگر نخواندید چرا چیزی را که آنقدر ارزش ندارد که خودتان بخوانید می خواهید برای آنها من وقت بگذار؟ اگر ارزش خواندن دارند چرا خودتان نخواندید؟ اگر خواندید چرا نمی گوید؟
۹ – رفقا ( رضا ، سیاوش و زانا) می گویند خانم جزایری و مونا به سوالات من جواب داند فرض بگیریم شما راست می گوید همان جوابها را در اینجا بگذارید ، چرا سه روز است همه جوره خودتان را پیچ و تاب می دهید اما همان جواب ها را اینجا نمی گذارید ؟ تا همه ببیند و متوجه شوند که آیا واقعا” جواب دادند ؟ و…
محمد اشرفی, [۰۲.۰۳.۱۸ ۱۵:۱۵]
[In reply to REZA]
۱۰ – در این بحث ها رفقا ( زانا ، رضا و سیاوش ) سه منبع برای جواب به سوالات من معرفی کردند ۱- گفته های رفیق مونا و رفیق جزایری ۲- در نوشته های حزب کمونیست ایران م ل م در سایت شان و کتاب هایشان ۳- در نوشته های باب و حزب آر سی پی . اولان من دهها نوشته ازاینها خواندم و با مونا و جزایری مستقیمان بحث کردم و ۶ قعطنامه آرسی پی و فراخوان انقلاب باب و دهها نوشته از باب را خواندم و در هیچ کدام جوابی برای سوالات خود نیافتم اگر شما یافتید بفرمایید ارایه بدهید . من می گویم این حواله کردنها از روی نداشتن جواب است که طرف را پی نخود سیاه بفرستند اگر شما عضو یا سمپات این جریان هستید باید خودتان جواب ها را بلد باشید و ارایه بدهید ، فرض بگیرم آن سه منبع جواب دارند ولی شما سه نفر تنبلی کردید یاد نگرفتید حالا بهترین فرصت است بروید از اون سه منبع که معرفی می کنید جواب سوالات را خوانده بیاورید و ثابت کنید که جریان سنتز نوین بی پایه و اساس نیست ، اگر خودتان بلد نیستید و آنقدر اراده ندارید که کمی زحمت کشیده مطالب رفقای خود و جریان خودتان را بخوانید و جواب ها را یاد بگیرید ، و بعد از این هر کسی سوالی پرسید جواب بدهید ، آیا با این مقدار اراده و عزم می خواهید انقلاب کنید ؟
۱۱- آیا فردای انقلاب که حرکت به سمت ساختن سوسیالیسم مورد نظر شما شروع می شود دولتی وجود خواهند داشت ؟ ۱۲- در جامعه سوسیالیستی که هنوز به مرحله کمونیسم نایل نشده است طبقات هنوز وجود دارند؟
۱۳ – در جامعه سوسیالیستی اگر طبقات و دولت هنوز وجود دارند آیا دولت طبقاتی است یا فرا طبقاتی ؟
۱۴- اگر دولت طبقاتی است کدام طبقه این دولت را ساخته است و رهبری می کند ؟
۱۵- اگر این دولت طبقاتی نیست پس مبارزه طبقاتی چه شده است ؟
۱۶- و دولت فرا طبقاتی را چه نیروهای تشکیل داند که خود شان فرا طبقاتی هستند و چه چیزی باعث شده که نیروهای تشکیل دهنده دولت فرا طبقاتی در جامعه سوسیالیستی منافع طبقاتی خود را نداشته باشند یا منافع طبقاتی خود را در دولت دخالت ندهند؟
۱۷- اگر در جامعه سوسیالیستی هنوز طبقات وجود دارند و دولت وجود دارد جایگاه طبقه کارگر در این دولت کجاست ؟ لطفا” این سوال را با آوردن فاکت از نوشته های خود باب که در کجا نوشته که در دولت پرولتاریا طبقه کارگر چه جایگاهی دارد و نقش خودش را از چه طریقی عملی می کند؟
۱۸ – به سوالات جواب بدهید ، آیا شما قبول دارید که مبارزه تئوریک بخشی از مبارزه طبقاتی است یا خیر ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *