مناظره پروژه ساختن حزب انقلابی(۴) در رابطه با مفهوم برنامه ‏۲۳ آذر ۱۳۹۳

با درود خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه تدارک حزب انقلابی ‏ امروز ۲۳ آذر ۱۳۹۳ برابر با چهاردهم دسامبر ۲۰۱۴

بیشتر بخوانید