ما از نظرات و نقد های مرتبط به مباحث این نشریه استقبال کرده و بنا به درخواست ارسال کننده منشتر خواهیم کرد. مباحث به طور دوره ای طرح و به بحث گذاشته می شوند و در پایان دوره عنوان دیگری مطرح می شود. طبق آئین نامه اجرایی ما موظف هستیم کلیه نظرات ارسالی را بدون کم و کاست در تارنما و گاهنامه منتشر کنیم. مطالب خو را به آدرس pishnahad2014@gmail.com ارسال نمایید. طبیعی است که مسئولیت محتوای مطالب با نویسنده است.