چهار چوب سیاسی فعالیت مشترک در جمع قدم اول ( سند ۸ ماده ای) همراه با توضیحات لازم :

سند هشت ماده ای جمع قدم اول برای تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر
ماده ۸ مربوط به چهار چوب سیاسی فعالیت مشترک گرایشات انقلابی برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید و به سند ۷ ماده ای جمع قدم اول که در گذشته تصویب شده بودند و طی گزارش مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۳ انتشار عمومی یافته بود افزوده شد.بنا براین سند ۷ ماده به سند ۸ ماده ای تبدیل گردید. برای اعلام دقیقتر موضوع بخشی از گزارش مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۳ بخصوص کل سند ۷ ماده با اضافه شدن ماده هشت به ان در زیر یک جا منتشر می گردد.
گزارش مباحثات و تصمیماتی که تا کنون ( تاریخ تهیه این گزارش ۲۴/۵/۱۳۹۳ است که در بولتن ۸ کل گزارش و مواد پیوست ان منتشر گردید) در قدم اول گرفته شده اند :
پس از دعوت تعدادی از رفقا برای شروع کارهای مشترک در رابطه با ساختن دو کمیته( بیان شده در گزارش و دعوت نامه ) که دعوت فوق در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ انجام گردید و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ به مناسب ۱۹ اسفند، گرامیداشت روز کمون پاریس اولین شماره بولتن داخلی که شامل جواب دعوت شدگان جهت پیش برد سازماندهی مباحثات و تصمیمات بود ، منتشر گردید . مباحثات در رابطه با موضوع از طریق بولتن داخلی با نام قدم اول و چلسات شروع شد و فعلا” تا ابن تاریخ ( تاریخ انتشار بولتن شماره ۸ ) توانستیم در موارد زیر به توافقاتی دست یابیم ، که عبارتند از :
۱- تصویب موقتی طرح پیشنهادی برای چهار چوب سیاسی فعالیت مشترک گرایشات انقلابی برای ایجاد حزب طبقه کارگر ایران در هفت ماده .
۲- تصویب موقتی آئین نامه اجرایی همکاری در کمیته های مورد بحث که در ۲۴ ماده مورد توافق قرار گرفته که در این شماره بولتن (۸) منتشر می گردد.
۳- بتوافق رسیدیم که دو کمیته تشکل بدهیم که البته برخی از وظایف کمیته های نامبرده در آئین نامه اجرایی بیان شده اند .( کمیته های فوق موضوع پیشنهاد در قدم اول با نام های کمیته سازمانده و کمیته نشریه بودند که با همین نام ها تصویب شدند)
۴- تا کنون ۸ شماره بولتن داخلی بحث های سازماندهی و یک بولتن داخلی تئوریک و ۵ جلسه برگزار شده است .
۵- تصمیم گرفته شده است نشریه ی رو به عموم زیر نظر کمیته نشریه به نام “نشریه (تدارک حزب انقلابی)” منتشر نماییم ، هم چنین تا هر زمانی لازم باشد بولتن داخلی منتشر خواهد شد.
۶- رفقای حاضر در جلسه اخیر برای شروع کار کمیته ها آمادگی خود را اعلام کردند هم چنین قرار شد از تمامی رفقای که تا به این روز بولتن ها را دریافت کردند ، جهت هم کاری رسما” دعوت شوند، لازم است هر کدام از رفقا زمان اعلام قبول همکاری ، رااعلام نمایند ، که در کدام یک از کمیته ها مایل به فعالیت هستند. پس از مشخص شدن اعضای اولیه کمیته ها، اعضای هر کدام از کمیته ها اقدام به سازمانیابی می کنند و تقسیم کار خواهند کرد در نتیجه فعالیت کمیته ها شروع خواهد شد ، با توجه به چنین تصمیم گیری ، از تمامی رفقای که این پیام بدست شان می رسد رسما” دعوت به همکاری می کنیم ، فعلا” چهار چوب همکاری ها را موضوعات بند یک و دو این گزارش تعیین می کنند.
۷- هر رفیقی اگر ابهامی ، نظری، سوالی ، نقدی و پیشنهادی و یا بحثی دارد، می تواند اعلام آمادگی کرده و در کمیته ها موضوع خود را پیش ببرد یا اینکه اگر مایل به عضویت در کمیته ها نیستند می توانید از طریق ایمیل یا دوستی که از طریق او با جمع قدم اول ارتیاط یافتند( از طریق او بولتن را دریافت کردید) موضوع خود را مطرح نمایید که بحث شما همراه با بحث های دیگر رفقا در بولتن منتشر خواهند شد.

چهار چوب سیاسی فعالیت مشترک
سند ۸ ماده ای :
۱- نظام حاکم بر جهان امروز نظام سرمایه داری جهانی است که سراسر جهان و ایران را به دو اردو گاه متخاصم پرولتاریا و بورژوازی تقسیم کرده و در مقابل یکدیگر قرار داده است.
۲- در تداوم این نظام ، سرمایه داری بر استثمار بخش اعظم جامعه ، یعنی کارگران و زحمتکشان توسط تعداد کم شمار صاحبان سرمایه ، بر تشدید هر چه بیشتر اختلافات طبقاتی ، بر از خود بیگانگی گسترده آحاد جامعه ، بر تهدید آشکار سلامت محیط زیست در ابعادی هر دم سهمگین تر، بر مبادله نابرابر و تبعیض گسترده علیه کشورهای فقیر توسط کشورهای غنی و پر قدرت استوار است، نظام سرمایه داری در راستای تناقضات و تضادهای ذاتی و لاینحل خود مدام خود را با بحرانهای کوچک و بزرگ ( کشوری، منطقه ای و جهانی) رو در رو می یابد و در هر بحران ضمن بیکار سازی گسترده آحاد کارگران و زحمتکشان، تهاجمی گسترده به سطح معیشت و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان سازمان می دهد.
۳- بورژوازی این نظام و روابط و مناسبات موجود را از طریق اعمال دیکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت های سرمایه داری در سراسر چهان به پرولتاریا تحمیل کرده و از انجایی که این نظام بر مبنای تولید اجتماعی از یکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند و محصول تولید از طرف دیگر ، قرار دارد، حامل تضادی است که نیروهای مولده را در تصادم با مناسبات و روابط تولیدی قرار داده و نهایتا به فروپاشی آن خواهد انجامید. پرولتاریای چهانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی سیادت سرمایه داری و آغاز ساختن بنای سوسیالیسم برای دستیابی به نظام کمونیستی ندارد.
۴- طبقه پرولتاریا تنهان نیروی اجتماعی است که قابلیت پیشبرد انقلاب جهانی برای انهدام نظام سرمایه داری و ارایه بدیل سوسیالیستی را دارا می باشد . این طبقه برای پیشبرد این مبارزه و ارایه بدیل خود به جامعه بشری نیاز به تشکل بین الملل انقلابی دارد که بیانگر منافع طبقاتی او بوده و با متشکل کردن قشر پیشتاز آن راهنما و رهبر مبارزات طبقه کارگر و متحدین آن باشد.
۵- ما، بمثابه بخشی از فعالان سوسیالیست انقلابی طبقه کارگر، وظیفه خود می دانیم ، تا فوران پروسه تشکیل این حزب در جامعه ایران و سازماندهی طبقه کارگر را برای تدارک انقلاب سوسیالیستی و رساندن به اهداف و تامین منافع اش آغاز کنیم.
۶- اولین قدم برای ساختمان سوسیالیسم انهدام ماشین دولت (STATE) سرمایه داری و تشکیل دولت (STATE) و نظام شورایی برای اعمال دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا می باشد.
۷- در این راه ، ما با کلیه راه حل های سرمایه داری ، خصوصی و دولتی ، و راه حل های میانه سوسیال دمکراسی ، و استقرار حکومت های موتلفه ” دمکراسی نوین” و دیکتاتوری حزبی ، یا هر گونه حکومت و نظامی که به انحاء مختلف تداوم حضور بورژوازی ، بمثابه یک طبقه متشکل را در حاکمیت سیاسی و اقتصادی جامعه میسر و توجیه می کند ، مرزبندی داشته و مبارزه می کنیم.
۸- ما در جمع قدم اول تلاش می کنیم امکانات و شرایط لازم را از زوایای مختلف برای ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر مهیا و با اوضاع امروزی انطباق دهیم تا به مهمترین ابزار انقلاب ” حزب انقلابی طبقه کارگر” برای سرنگونی حاکمیت سرمایه داری دست بیابیم، در این راستا با فعالیت و همکاری عملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف پیش می رویم .، اکنون یکی ازاین مشترکات کسب شده را که نتیجه مباحثات و تبادل نظراتی است که طی دو نشست در جمع قدم اول پس از طرح رسمی و بررسی همه جانبه ضرورت کاربرد اصول کار مخفی و علنی است، به اتفاق آرا به شرح زیر تصویب نمودیم:
ما کار مخفی ، علنی و تلفیقی از آن دو را روش های مختلف مبارزاتی انقلابی طبقه کارگر می دانیم که مکمل یک دیگر هستند و هیچ کدام به تنهایی نمی تواند برای رسیدن طبقه کارگر به خواسته هایش بدون دیگری کافی باشد. در این جهت اعتقاد داریم کار مخفی ، علنی و تلفیقی از آن دو مجموعا” بخشی از سبک کار کمونیستی است این بدان معنی است که خشت های اولیه ساختمان حزب انقلابی طبقه کارگر یعنی هسته های مخفی انقلابی کمونیستی از همان آغاز باید بر اساس شرایط کنونی جنبش شروع شده و در هر سطحی از مبارزه که طبق شرایط لازم باشد پیش برده شود و ضمن اینکه هسته ها بطور کامل مخفی خواهند بود در همین حال وظیفه عمده آنها عبارت است از اینکه باید حلقه واسط و یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی پایه ای میان حزب و تمامی بخش های طبقه کارگر وهم پیمانانش باشند و از طریق همین هسته های مخفی انقلابی کمونیستی، ارتباط ارگانیک جهت سوخت و ساز میان حزب و جامعه ممکن خواهد شد. از این جهت اعلام می کنیم ، گام نخست همه رفقایی که خود را عضو یا مدافع جمع قدم اول چه در داخل یا بیرون می دانند، با ساختن هسته های مخفی انقلابی در محل کار و زندگی کارگران و هم پیمانان آنها شروع می شود.، ما مجموعه ای از کار مخفی، علنی و تلفیقی از آن دورا جهت سازماندهی مبارزات انقلابی بمثابه وظیفه عاجل وضرورت تاریخی انقلابیون می دانیم و فرا فکنی یا کوتاهی در انجام چنین وظیفه ای را کنار بودن از مبارزه انقلابی تلقی می کنیم . بنا براین کار مخفی ، علنی و تلفیقی از آن دو را مجموعا” اساس و شالوده مبارزات انقلابی و طبقاتی در جامعه سرمایه داری دانسته و هر گونه علنی گرایی در حوزه و سطوح مختلف سازماندهی مبارزات انقلابی توسط سازمان سیاسی طبقه کارگر را برابر با انحلال طلبی می دانیم.
تبصره ۱ – ما ضمن تاکید روی تمرکز ایده های درست و پیروی از برنامه و مشی سیاسی در تشکیلات از اصول عدم تمرکز، عدم تسری اطلاعات و عدم تداخل پیروی می کنیم ، در همین حال داشتن ارتباط منظم سازمانی مخفی و ارگانیک را اساسی ترین اصل فعالیت هسته ها می دانیم.
تبصره ۲ – کمک به ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر تنها از طریق ایجاد هسته های منضبط و زبده امکان پذیر می شود.
images1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *