از فرزندان خود ( دانشجویان) حمایت میکنیم!!!

images
کارگران ، معلمان ، پرستاران ، زنان و بازنشستگان
دانشجویان از دانشگاه های مختلف کشور بیانیه درد آشنایی نوشته اند ، این فرزندان عزیز ما، که با زحمات همه ی ما خانواده های زحمتکشان و تامین مخارج سنگین زندگی از نزدیک آشنا و خودشان با این مشکلات دائما” دست به گریبان بوده و هستند، می خواهند در روز ۱۶ آذر روز دانشجو که همیشه و سنتا” همپیمان طبقه کارگر و زحمتکشان بوده است به ناعدالتی های گسترده و مختلف اعتراض کنند. روز دانشجو در طول تاریخ مبارزاتی زحمتکشان ایران جایگاه والایی دارد و دانشجویان که همیشه در مقابل گسترش ظلم و ستم حساس و پیشگامان گسترش مبارزات اجتماعی بوده اند، یک بار دیگر در روز دانشجو ۱۶ آذر ۱۳۹۵ که یاد آور یکی از روز های تاریخی مبارزات زحمتکشان است ، می خواهند اعتراضی سراسری و گسترده را دامن بزنند و این وظیفه عاجل ما کارگران است که با آغوش باز و پر مهر مادرانه و پدرانه فرزندان خود را در آغوش کشیده و دست در دست آنها به اعتراض بر خیزیم.
آنچه امروز دانشجو یان می خواهند و در بیانیه خود خواستار آن شدند همه ی آنها، خواست و مطالبات ما نیز هستند.
نباید اجازه داد علم و دانش را طبقه سرمایه دار و کارفرمایان با پولی و خصوصی کردن آموزش و پرورش و آموزش عالی انحصاری کرده و با استفاده از خصوصی بودن آن بسیاری از کودکان ما را از تحصیل محروم نمایند و یا جوانان ما را از ادامه تحصیل باز داشته و از این طریق حاکمیت کارفرمایان را هر چه محکمتر و استثمار را هر روز بیشتر کنند. حمایت از دانشجویان در واقع حمایت از مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان است.
با وجود اعتراضات گسترده و هر روزه کارگران ، معلمان ، پرستاران ، باز نشستگان و دانشجویان واضح است که روند و پروسه بر قراری پیوند میان کارگران ، معلمان و دانشجویان و … در جهت همبستگی طبقاتی به پیش می رود و وظیفه همه تشکل های مستقل کارگری است، که از این روند استقبال کرده و برای آگاهانه کردن این روند برنامه ریزی لازم را انجام دهند. در این راستا ضرورتا” امروز وظیفه بسیار بزرگی به عهده تشکل های مستقل کارگری قرار دارد و باید بدانیم که این روند منتظر حاضر شدن ما نخواهد ماند، و اگر تشکل های مستقل کارگری به موقع وظایف خود را انجام ندهند ، دشمنان طبقه کارگر این جوشش را کنترل کرده و ان را علیه طبقه کارگر و کل زحمتکشان بکار خواهد گرفت.
ما اعضای سندیکای نقاشان استان البرز ضمن حمایت از بیانیه دانشجویان از تمامی کارگران ، معلمان ، بازنشستگان و پرستاران ، زنان و مردم آزادیخواه می خواهیم از فرزندان خود ( دانشجویان ) همه جانبه حمایت کنند.
ما خواهان افزایش دستمزد ها برای یک زندگی انسانی ، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان، بهداشت و درمان و خدمات عمومی رایگان هستیم ، ما خواهان بیمه و حمایت های گسترده اجتماعی برای تمامی مردم هستیم ، همچنین ما می خواهیم حصوصی سازی متوقف شده و هر چه خصوصی شده بر گردانده شود، ما می خواهیم دست کارفرمایان و نمایندگان آنها از قانون کار کوتاه شده و قانون کار را نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان بنویسند.
ما خواهان اتحاد، میان کارگران ، معلمان و دانشجویان هستیم.
کارگر ، معلم ، دانشجو اتحاد اتحاد

سندیکای نقاشان استان البرز
۱۵آذر ۱۳۹۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *