از تراب بیاموزیم

۱۲۵۵۲۷۰۵_۱۰۲۰۷۵۰۷۴۲۰۵۵۷۲۲۴_۵۶۴۸۴۵۰۱۴۵۸۷۰۱۸۱۶۱۰_nبرای کسانی که او راشناختند و به مواضع ، جهانبینی ، راهکارو روش او باور داشتند و در راه طولانی ، پر پیچ وخم وبغرنجی که او گام بر می داشت با او همراه بودند امروز مرگ تراب حقشناس چون کوه دماوند سنگین است.
اما آنها به روش تراب غم را به نیرو می سازند ، دل رنجور را به در یای گستردهی مبارزه می سپارند و سربلند و پر افتخار
وظیفه خود می دانند به دیگران تراب را بشناسانند.چه چنین کاری ادامه ی زندگی تراب خواهد شد و فردا لا له های سرخی که رنگ وبوی اورا با خود دارند در پهنای مبارزه ای انقلابی که زندگیش را وقف آن کرد بار آور خواهند شد.
جنبش کمونیستی و کارگری ما در این چند ماهه پیشروان پر ارزشی را ازدست داده است:
شاهرخ زمانی کمونیست آگاه ، پیشرو کارگری که همچنان در ادامه مبارزه ، در زندان ایستاد و پرچم انقلابی طبقه ی کارگر را بلند نگاه داشت و بی هراس از شکنجه و مرگ دشمن تا دندان مسلح ددمنش را تحقیر وخوار شمرد . کورش بخشنده مرگش بار دیگر در قلب زحمتکشان وکارگران سنندج پرچم سرخ را به اهتزاز در آورد و سرود انتر ناسیونال را در ایران وجهان طنین اندخت..تراب حقشناس یار ویاور آنها بود و این سه تن بی شک نمایندگان راستین نمایندگان طبقه ی کارگر هستند و نشان دهندهی توانائی این طبقه است که چنین فرزندانی را در دامن خود می پروراند.. جنبشی که صد سال است دربرابر طبقه ی دارا و امپریالیسم ایستاده و برای سرنگونی رژیم سرمایداری در هر شکل وحکومتی مبارزه می کند و بدیلی سوسیالیستی را تنها راه نجات بشریت برای دنیائی بدون استثمار انسان از انسان و بدون ستم می داند.
در بزرگداشت تراب حقشناس باید از روحیه ی پر از تلاش او در جستجوی حقیقت بیاموزیم . او با شهامت تمام بدور از هرگونه خود پرستی های روشنفکری بورژوائی ، هنگامی که به اشتباه خطی که در راسش بود واقف شد آشکار به نقدش پرداخت و سوسیالیسم علمی را جای گزین کرد.
از او بسیار آموختم وهمچنان به آموزشم ادامه خواهم داد.
محسن رضوانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *