یکی از خصوصیات سیاسی قشر خرده بورژوا

Capture
یکی از خصوصیات سیاسی قشر خرده بورژوا بویژه در کشورهائی در ردیف ایران ، در این است که در جوامع سرمایه داری و در دوران سلطه ی جهانی امپریالیستی که بورژوازی اشدر دوران رشد سرمایه به مر حله ی انحصاری پا به میدان گذاشته،ضعیف و و ابسته است واز سوی دیگر طبقه گارگر آن پرولتریای آن بعلت سرکوب دائمی توسط دیکتاتوری نظامی مذهبی حاکم دور نمای پیروزی یئ نشان نمی دهد. این قشر همانند پاندول در حال نواسان است . گاهی در آرزوی سرمایه دارشدن بسوی زدوبندهای بازار می رود و خود را ناجی سرمایه ملی می نامد وعبای نه شرقی نه غربی را به عاریت میگیرد و در دورانی که طبقه کار گر به میدان می آید و جنبش های اعتصابی و سراسری جای خود جوشی های محلی وپراکنده را می گیردو یا در سطح جها نی ، سرود پیروزی استا لین گراد جای سرود انتر ناسیول را می گیرد ، خرده بورژوازی چون آیندهای برای سرمایه داری نمی بیند بسوی طبقه کار گر که در جوامعی مثل ایران پیوند فشردهای هم با آن دارد حرکت می کند.همراه خودش تمام فرهنگ و اخلاقیات قشر خود را بدرون جنبش کارگری می آورد. چنانچه بخواهیم انحرافات و اپورتونیسم رهبری های احزاب چپ را تا حد تحلیل طبقاطی عمق ببخشیم بخوبی رد پای این قشر اجتماعی دیده میشود. نفوذ آن در رهبری جنبش طبقه کارگر ، توانسته جنبش را از مسیر رادیکا ل انقلابی واقعی که معیارش وحدت وتشکیلات خود طبقه و با هدف براندازی نظام سرمایه داری است منحرف سازد..
همه ی این حرف ها برای این است که آماده باشیم بار دیگر برای افشا کرد ن خیمه شب باری انتخاباتی رژیم جمهوری اسلا می اقدام کنیم.
از این منظر باید به نکته ی اساسی وتعیین کننده که پیروزی وشکست یک انقلاب کارگری بدان بستگی دارد توجه کنیم . در اوضاع کنونی انقلاب احتیاج به یک حزب سیاسی پیشقراول طبقه ی کارگر دارد. حزبی که تمام شرائط مادی برای ساختن اش بوجود آمده ، از مهمتر خود کارگران پیشرو وآگاه مسلح به تئوری انقلا بی در جریان مبارزه ی طبقاتی پرچمدار چنین وظیفه ای شده اند.،استخوان بندی آنرا کادر های کارگری دارند پایه می ریزند، توانائی در تلفیق کار مخفی وعلنی را بخوبی یاد می گیرند و تلاش بی وقفه دارند تا اکثریت عظیم مردم را در مبارزه برای عملی کردن خواست هایشان به پیروزی رهبری کنند.
تیله انتخابات را باید قبل از اینکه مردم را به دان مشغول دارند ، به سوراخ خرده بورژوازی پرتاب کرد. با بر پاکردن وسیعترین نیروی ممکن به افشای توطئه رژیم در جلوه دادن خود بعنوان اسلامی دمکرات و بهتر از داعش پرداخت.
بگذار با موضع گیری قاطع در این زمینه خط فاصل چپ انقلابی را هر چه روشن تر مشخص کنیم.

محسن رضوانی سی ام نوامبر ۲۰۱۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *