( شش تشکل ) قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۶

رگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان ، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ظلم و

بیشتر بخوانید

( سه تشکل ) قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، روز جهانی کارگر

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر! اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی

بیشتر بخوانید

کارگران پیشرو و کمونیست چه رفتاری باید در محل زندگی داشته باشند؟

گفتگوی مصطفی اسد پور با محمد اشرفی ، عنوان این گفتگو عبارت است از ” وظایف فعالین کارگری و کمونیستی

بیشتر بخوانید