قطعنامه جمع قدم اول در رابطه با اول ماه مه روز خروش اردوی کار:

سه و نیم میلیون تومان مطالبه طبقه کارگر ایران است!!! گارگران و زحمتکشان ایران : آن هایی که جنگ طبقاتی

بیشتر بخوانید

فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز برای تظاهرات روز جهانی کارگر ۱۳۹۵

از فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز حمایت کنیم و در احقاق حقوق کارگران در این تظاهرات شرکت کرده اعتراضات خود

بیشتر بخوانید

«قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵ «قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵) اول ماه

بیشتر بخوانید