مصاحبه محمد اشرفی با کانال چشم انداز در رابطه با سبک کار شاهرخ ، کمیته حمایت از شاهرخ و جمع قدم اول

مصاحبه محمد اشرفی با کانال چشم انداز در رابطه با سبک کار شاهرخ ، کمیته حمایت از شاهرخ و جمع

بیشتر بخوانید

نظام قضائی جمهوری اسلامی را باید برانداخت!

نظام قضائی جمهوری اسلامی را باید برانداخت! رفقا و دوستان کارگر و زحمت کش! مدافعان کمیته تدارک تشکیل حزب! ۳۷

بیشتر بخوانید

فایل صوتی بحث مورخه ۲۷/۸/۱۳۹۴ موضوع : ” رابطه میان کارگران، برنامه و حزب چیست؟”

از سری جلسات بحث و مناظره جمع قدم اول که در تاریخ ۲۷ /۸/۱۳۹۴ بر گزار گردیده است موضوع بحث

بیشتر بخوانید