از سری بحث های جمع قدم اول ،ادامه بحث معرفی متد و سبک کار شاهرخ زمانی توسط رفیق محسن رضوانی

از سری میاحثات جمع قدم اول ،ادامه بحث معرفی متد و سبک کار شاهرخ زمانی توسط رفیق محسن رضوانی ،

بیشتر بخوانید