متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ۲۷ /۴/۱۳۹۴ “ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و شناخت موانع پیش رو “

متن مشترک برای جلسه پالتاکی ۲۷متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ۲۷ /۴/۱۳۹۴ “ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و

بیشتر بخوانید