تشکل سراسری کارگری و هسته های کارگری سوسیالیستی به مثابۀ نطفه های اولیۀ حزب کارگران سوسیالیست

http://militaant.com/?p=4964 مصاحبه با رفیق مازیار رازی در برنامۀ تلویزیونی «صدای کارگر سوسیالیست» ۱۲ دی۱۳۹۳ علی رضا بیانی: اگر که تشکل

بیشتر بخوانید

مصاحبه صدای کارگر سوسیالیست با رفیق مازیار رازی درباره مفهوم برنامه سوسیالیستی، پروژه تدارک حزب انقلابی و مولفه های حزب انقلابی

مصاحبه «صدای کارگر سوسیالیست»، برنامه ۲۲، مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۳ با رفیق مازیار رازی درباره مفهوم برنامه سوسیالیستی، پروژه

بیشتر بخوانید