دو مطلب در رابطه با سندیکا ها و دستمزد ها در پیوست است لطفا” توجه فرمایید

دو مطلب در رابطه با سندیکا ها و دستمزد ها در پیوست است لطفا” توجه فرمایید ۱- تشکل کارگری پایه

بیشتر بخوانید

جلسه پالتالکی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ بر گذار کننده شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جلسه پالتالکی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ موضوع جلسه : چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیشتر بخوانید