مناظره پالتاکی : حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و جمع «قدم اول» ـ کمیتۀ نشریۀ تدارک حزب انقلابی

مناظره پالتاکی : حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) و جمع «قدم اول» ـ کمیتۀ نشریۀ تدارک حزب انقلابی

بیشتر بخوانید

فیلم ها و عکسهای از از برگزاری راه پیمایی روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ در تورنتو که از ملل مختلف در ان شرکت

فیلم ها و عکسهای از از برگزاری راه پیمایی روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ در تورنتو که از ملل مختلف در

بیشتر بخوانید

فیلم و عکسهای از برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج ۱۳۹۵

فیلم و عکسهای از برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج ۱۳۹۵ برای دیدن فیلم راه پیمایی بر روی آخرین عکس

بیشتر بخوانید

قطعنامه جمع قدم اول در رابطه با اول ماه مه روز خروش اردوی کار:

سه و نیم میلیون تومان مطالبه طبقه کارگر ایران است!!! گارگران و زحمتکشان ایران : آن هایی که جنگ طبقاتی

بیشتر بخوانید

فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز برای تظاهرات روز جهانی کارگر ۱۳۹۵

از فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز حمایت کنیم و در احقاق حقوق کارگران در این تظاهرات شرکت کرده اعتراضات خود

بیشتر بخوانید

«قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵ «قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵) اول ماه

بیشتر بخوانید